marți, 22 septembrie 2009

Statutul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate


STATUTUL
SINDICATULUI „CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE” (CMD)


CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) este o organizație cu personalitate juridică, înscrisă în registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a sentinței judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă, disponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar și a altor acte normative conjuncturale, alte cadre militare în rezervă și în retragere care aderă la statutul, scopul și obiectivele sindicatului, care au calitatea de membri de sindicat, în condițiile prezentului statut.

Art. 2. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este o organizație sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile Legii 54/2003.

Art. 3. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este independent față de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.

Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea ostaseasca, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.


CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA ȘI SEDIUL

Art. 5. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în strada Bogota, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti și poate constitui filiale în orice localitate din țară și străinătate unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și străinătate, în condițiile Legii 54/2003 și ale prevederilor prezentului statut.

Art. 6. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are următoarele scopuri principale:
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b) acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
c)asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
o        dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de Legea 19/2000;
o        respectarea prevederilor legale privind asistența medicală;
o        dreptul la pensie militară decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
e) participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române;
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h) acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritul democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale;
j) conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărării Naționale și celelalte ministere de resort pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
k) asigurarea protecției liderilor de sindicat și delegaților sindicali, atât pe durata mandatului lor cât și după expirarea acestuia;
l) constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
m) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotărâri ale organelor proprii de conducere;
n) poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.73 din Constituție, propuneri de legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
o) respectarea declarației universale a drepturilor omului și a celorlalte norme în domeniu.

Art. 7. Pentru înfăptuirea scopurilor sale, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, medierea, concilierea;
b) interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotărârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
c) manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
d) sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
e) colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și combaterii abuzurilor, corupției și încălcării drepturilor omului;
f) organizarea de dezbateri în mass-media pe probleme specifice.


CAPITOLUL III. MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETARE A
CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 8. (1) Calitatea de membru al sindicatului este personală și inalienabilă și nu poate trece la succesori;
(2) participarea ca membru al sindicatului se poate face ca persoană fizică, fiecare membru având dreptul la un singur vot, indiferent de contribuția sa la patrimoniul sindicatului;
(3) votul se poate da prin mandat special numai unui alt membru al sindicatului;
(4) membrul este de drept autorizat a se retrage oricând din sindicat, cu condiția de a comunica hotărârea sa Comitetului Director, în scris, cu cel puțin 6 luni înainte pentru filiale și 30 de zile pentru membrii;
(5) membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniul sindicatului, ei rămânând obligați a achita în continuare cotizațiile restante pentru perioada cât au fost membri;
(6)fiecare membru al sindicatului va depune lunar în contul sindicatului o cotizație a cărui cuantum va fi fixat de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(7) fiecare membru care nu achită cotizația anuală către sindicat se consideră autoexclus din sindicat, situația definitivându-se prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților;
(8) orice membru care nu respectă statutul sindicatului este în primul rând atenționat în scris de către Comitetul Director, în caz de repetare i se va suspenda dreptul de vot timp de 6 luni, iar în final, va fi exclus la cererea Comitetului Director, printr-o hotărâre a Consiliului Național al Reprezentanților;
(9) orice persoană care își însușește și se angajează să respecte statutul poate deveni membru al sindicatului ulterior constituirii, cu aprobarea Comitetului Director și prin validarea Consiliului Național al Reprezentanților.

Art. 9. (1) Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate consideră că membrii săi nu pot în același timp și membrii unei alte structuri sindicale similare din domeniul de activitate;
(2) Membrii fondatori sunt acele persoane care au format grupul de inițiativă pentru înființarea Sindicatului CMD și care au constituit un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării scopului Sindicatului CMD. Membrii fondatori și cei acceptați au următoarele drepturi:
a) să propună programe și acțiuni care să realizeze scopurile sindicatului;
b) să participe la programele și acțiunile organizate de sindicat;
c) să facă parte din Comitetul Director al sindicatului;
d) să reprezinte sindicatul cu acordul Comitetului Director la reuniuni interne și internaționale, pe teme legate de sfera de activitate a sindicatului;
e) să contribuie la publicațiile sindicatului și să propună spre publicare diferite lucrări;
f) să fie remunerați pentru activitățile permanente pe care le desfășoară în coordonarea programelor și a unităților componente ale sindicatului;
g) să deconteze cheltuielile legate de reprezentarea sindicatului;
h) să desfășoare activități independente cu caracter didactic, științific, publicistic, de consultanță;
(3) Membrii fondatori au în plus următoarele drepturi:
a) să atace în justiție deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutul Sindicatului, adoptate de către Comitetul Director;
b) să aleagă membrii Comitetului Director;
c) să li se confere în semn de recunoștință, diplome, medalii, pachete aniversare, invitații la orice acțiuni de amploare a sindicatului, la fiecare Congres Național și onoruri pentru inițiativa înființării Sindicatului CMD, cât și pentru activitatea desfășurată în cadrul acesteia;
(4) Membrii onorifici sunt personalități din România sau din alte țări cu activitate deosebită în direcția scopurilor sindicatului și care, pentru meritele lor, primesc numai de la unanimitatea membrilor fondatori distincția de membru onorific; după decesul (dizolvarea) tuturor membrilor fondatori, calitatea de membru onorific se acordă de către Comitetul Director, pe viață. Membrii onorifici ai sindicatului au toate drepturile de care se bucură membrii acceptați, mai puțin acela de a face parte din Comitetul Director.

Art. 10. Pentru a dobândi activitatea de membru sindical trebuie îndeplinite următoarele condiții:
a) să-și bazeze activitatea sindicală pe principii democratice și să recunoască statului și regulamentul sindicatului;
b) să plătească cotizația fixată de Consiliul Național al Reprezentanților;
c) alte reglementări ale prezentului statutul vor fi stipulate în ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare).

Art.11. Cererea tip se formulează în scris și se depune la sediul sindicatului sau al filialei județene. Aprobarea cererii de înscriere în Sindicatul CMD se comunică celor în cauză de către Președintele Comitetului Director al sindicatului.


CAPITOLUL IV. DREPTURI, ÎNDATORIRI ȘI SANCȚIUNI

Secțiunea I - Drepturi

Art. 12. Principiul fundamental de organizare și funcționare al sindicatului este autonomia membrilor săi care se exprimă prin:
a) organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul de activitate;
b) dreptul de a alege și de a fi ales în mod liber în organele de conducere;
c) participarea liberă la adoptarea și aplicarea hotărârilor;
d) formularea de propuneri pentru ordinea de zi a Comitetului Director, pentru tactica și strategia sindicală a acesteia;
e) dreptul, fără restricții, la opinie în cadrul sindicatului. Hotărârile organelor de conducere ale sindicatului se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția cazurilor nominalizate;
f) dreptul nelimitat al fiecărui membru de sindicat să hotărască liber și oricând dacă rămâne sau se retrage din componența acestuia. Membrii care se retrag nu pot cere sumele depuse drept cotizație sau sumele și bunurile donate;
g) dreptul de a cere membrilor sindicatului să acționeze în comun pentru a reprezenta, susține, apăra și pune în valoare cauza și interesele lor;
h) dreptul de a fi informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
i) dreptul de a se constitui filiale teritoriale pentru apărarea intereselor pe plan local;
j) dreptul la consultanță în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc.;
k) participarea la elaborarea și dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
l) dreptul de a înființa și administra, în interesul membrilor de sindicat, unități economice, sociale, sportive, culturale, de presă, etc.

Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)

Art. 13. Obligațiile membrilor sindicatului sunt următoarele:
a) să respecte statutul sindicatului și regulamentul de organizare și funcționare (ROF)
b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea sindicatului și a organelor sale de conducere;
c) să acționeze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor și măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri nu sunt obligați să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abține de la orice acte potrivnice realizării acestora;
d) să fie loiali sindicatului și să acționeze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni;
e) să respecte prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale celorlalte norme pe domeniu;
f) să achite cotizația lunară la termenul prevăzut.

Secțiunea III – Sancțiuni

Art. 14. Pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare de către membri se prevăd următoarele sancțiuni:
a) atenționarea verbală și scrisă;
b) suspendarea;
c) excluderea.
Cazurile de excludere se pot sesiza în scris Comitetului Director de către oricare dintre membrii sindicatului.
Organul abilitat a decide sancțiunile cu atenționarea verbală sau scrisă și suspendarea este Comitetului Director.
Excluderea se hotărăște de către Consiliul Național al Reprezentanților cu 2/3 din numărul de voturi valabil exprimate.
Înainte de adoptarea hotărârii de sancționare, membrul în cauză va fi ascultat în apărare.
Împotriva hotărârii de excludere membrul poate face plângere pe calea apelului în termen de 15 zile la Comitetul Director sau, în ultimă instanță, la Consiliul Național al Reprezentanților.
Până la adoptarea hotărârii definitive de către organele abilitate să examineze apelul, drepturile și îndatoririle membrului sunt suspendate.
În lipsa apelului, membrul se consideră exclus fără confirmarea altor organe.


CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art. 15. Organele de conducere ale sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt:
·         Consiliul Național al Reprezentanților;
·         Comitetul Director;
·         Biroul Operativ.

(1) Consiliul Național al Reprezentanților este organul suprem de conducere al acestuia și este constituit din reprezentanții județelor și membrii Comitetului Director.
În acest scop, Consiliul Național al Reprezentanților are următoarele atribuții:
a) aprobă ordinea de zi și problemele de procedură;
b) constituie și validează componența numerică și nominală a Comitetului Director, a președintelui și secretariatului general;
c) stabilește obiectivele și strategia sindicatului pentru perioada următoare;
d) hotărăște asupra petițiilor, apelurilor și propunerilor adresate sindicatului;
e) hotărăște asupra afilierii sindicatului la organizații de profil pe plan intern și internațional;
f) aprobă schimbarea sediului sindicatului;
g) aprobă nivelul cotizațiilor pentru organizația internațională la care este afiliat;
h) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori;
i) aprobă și modifică statutul sindicatului;
j) validează excluderea membrilor;
k) numește și revocă, individual sau colectiv, mandatele membrilor Comitetului Director și a Comisiei de Cenzori;
l) controlează activitatea și gestiunea organelor de conducere, administrare și control;
m) hotărăște asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii;
n) hotărăște plata indemnizațiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori, precum și validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activități;
o) adoptă hotărârile cu privire la înființarea sau participarea la capitalul social al unor societăți comerciale care să asigure fondurile necesare funcționării și îndeplinirii scopului sindicatului;
p) hotărăște dizolvarea sindicatului și adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului și legislației în vigoare, sunt de competența exclusivă a Consiliului Național al Reprezentanților;
(2) Consiliul Național al Reprezentanților se convoacă cel puțin o dată pe an, la cererea Comitetului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Consiliul Național al Reprezentanților Extraordinar poate fi convocat la cererea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(3) Consiliul Național al Reprezentanților este legal constituit dacă la ședință participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegați, deciziile adoptându-se numai în cazul unei majorități absolute a celor prezenți.
(4) Deciziile privind dizolvarea sau modificarea scopului sindicatului se adoptă cu o majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național al Reprezentanților.
(5) Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea în scris a tuturor membrilor sindicatului.
(6) Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul Consiliului Național al Reprezentanților.

Art. 16. (1) Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format din președinte, secretar general, vicepreședinți, și câte un reprezentant pentru fiecare euroregiune distinctă, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților pe un mandat de 5 ani.
(2) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul general reprezintă sindicatul în fața autorităților publice în justiție sau în relațiile cu terții.

Art. 17. Atribuțiile Comitetului Director:
1.      direcționează, organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a scopului stabilit de către Consiliul Național al Reprezentanților;
2.      aprobă investițiile sindicatului și acțiunile promovate;
3.      aprobă statul de funcțiuni și nivelul de salarii la angajații din subordine;
4.      asigură întocmirea bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale sindicatului;
5.      exercită orice alte atribuții și îndeplinește însărcinările stabilite de către Consiliul Național al Reprezentanților;
6.      soluționează contestațiile depuse de membrii care au fost excluși din sindicat.

Art. 18. (1) Comitetul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar la data stabilită de Biroul Operativ. Convocarea se face în scris sau telefonic cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii.
(2) Biroul Operativ este format din președintele și secretarul general al Sindicatului CMD. Biroul Operativ organizează și supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiții a hotărârilor Consiliului Național al Reprezentanților și ale Comitetului Director.
(3) Ședințele sunt legal constituite prin participarea a jumătate plus unul din numărul membrilor Comitetului Director, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Art. 19. (1) Controlul gestiunii patrimoniului sindicatului este asigurat de o Comisie de Cenzori, formată din trei membri, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, iar cel puțin unul dintre ei va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de Cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă Comitetului Director sau Consiliului Național al Reprezentanților ori ce câte ori este necesar.
(2) Comisia își alege din rândurile sale un președinte validat în funcție de Consiliul Național al Reprezentanților.
(3) Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt gospodărite fondurile bănești și bunurile materiale.
(4) Comisia de Cenzori realizează cel puțin două acțiuni de verificare pe un an sau, ori de câte ori consideră necesar, acțiuni la care trebuie să participe cel puțin doi membri.
(5) În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate. Președintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizație stabilită de Comitetul Director.

Art. 20. Nu pot fi alese în cadrul Comitetului Director al sindicatului:
a) persoanele care dețin funcții de demnitate publică, conform legii și magistrații în funcție;
b) persoanele care nu se bucură de reputație morală și au antecedente penale.

Art. 21. Revocarea din funcție a celor aleși în Comitetul Director intervine în următoarele condiții:
a) când încalcă prevederile statutului;
b) încalcă în mod repetat normele democratice;
c) săvârșesc o infracțiune;
d) încalcă grav disciplina de muncă și financiară;
e) acționează împotriva intereselor sindicatului aducând daune morale și materiale acestuia;
f) încalcă normele de conduită morală sau socială și, prin nerespectarea legilor privind credibilitatea, încrederea și prestigiul;
g) sunt promovați într-o funcție de conducere administrativă, magistrat, parlamentar sau în conducerea centrală a unui partid politic;
h) dovedesc inactivitate sau lipsa capacității de exercitare a mandatului.

Art. 22. (1) Propunerea de contestare a unuia sau mai multor membri ai Comitetului Director se face de oricare membru al Comitetului Director, iar hotărârea de suspendare (revocare) se va lua cu aprobarea a 2/3 din membrii prezenți, cu condiția ca la ședință să fie prezenți jumătate plus unul din membrii consiliului.
(2) Hotărârea de excludere este luată de Consiliul Național al Reprezentanților în ședință Ordinară sau Extraordinară în baza propunerilor de suspendare aprobate de Comitetul Director.

Art. 23. Procedura de contestare, precum și modul de revocare de către organele abilitate se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 24. (1) Pentru rezolvarea problemelor curente, zilnice, între ședințele Comitetului Director, activitatea este asigurată de Biroul Operativ și se conformează statutului, R.O.F., hotărârilor Comitetului Director și cele ale Consiliului Național al Reprezentanților.
(2) Activitatea Biroului Operativ se desfășoară conform Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Național al Reprezentanților.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor poate avea în subordine salariați proprii.

Art. 25. Președintele:
1.      Președintele reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredințat de Consiliul Național al Reprezentanților și veghează la buna funcționare a activității organelor și structurilor de conducere ale sindicatului;
2.      Prezidează ședințele Comitetului Director și ale Consiliului Național al Reprezentanților. În lipsa lui, aceste ședințe sunt prezidate de înlocuitorul de drept;
3.      Președintele reprezintă sindicatul în justiție, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;
4.      Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.

Art. 26. Secretatul general:
1.      Asigură funcționarea tuturor componentelor structurii organizatorice și urmărește respectarea statutului și R.O.F.-ului sindicatului;
2.      Asigură comunicarea cu membrii și coordonează organizarea acțiunilor specifice scopului pentru care s-a înființat sindicatul;
3.      Preia prerogativele președintelui în lipsa acestuia și semnează documentele în numele acestuia;
4.      Prezintă lunar către Comitetul Director un raport scris privind situația financiară a sindicatului;
5.      Întocmește proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, pe care îl supune spre avizare Comitetului Director și spre aprobare Consiliului Național al Reprezentanților;
6.      Alte atribuții se stabilesc prin R.O.F.

Art. 27. Vicepreședinții:
1.      Vicepreședintele desemnat preia atribuțiile în lipsa președintelui sau a secretarului general;
2.      Controlează modul în care membrii de sindicat și filialele teritoriale respectă și îndeplinesc prevederile statutului și R.O.F.;
3.      Se ocupă de organizarea filialelor teritoriale și primește dosarele de înscriere de noi membri;
4.      Coordonează activitățile organizatorice ale sindicatelor în teritoriu;
5.      Coordonează activitatea de resort.

Art. 28. Filialele Județene:
1.      Sindicatul înființează filiale, organizații, județene;
2.      Filialele județene sunt conduse de un Birou Operativ Județean, format din președinte, vicepreședinte și secretar. Președintele filialei face parte de drept din Consiliul Național al Reprezentanților, putând fi înlocuit prin mandat de secretar general sau vicepreședinte;
3.      Filialele județene nu au statut juridic;
4.      Birourile Operative Județene aprobă înscrierile de noi membri, asigură colectarea cotizației membrilor și reprezintă sindicatul în relațiile cu organele administrației locale.
CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL, MODUL DE
STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI

Art. 29. Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.

Art. 30. Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național al Reprezentanților și a legislației în vigoare.

Art. 31. Mijloacele bănești ale sindicatului provin din:
a) cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
b) donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;
c) sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;
d) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.

Art. 32. Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.


CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI
LITIGIILE SINDICATULUI

Art. 33. Dizolvarea și lichidarea se fac în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 34.Orice litigii ale sindicatului cu persoane fizice și juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești române.


CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 35. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are sediul în București și își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al țării.

Art. 36. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are ștampilă și însemne proprii aprobate de Consiliul Național al Reprezentanților.

Art. 37. Sindicatul CMD are dreptul de a înființa organ propriu de presă, precum și unități economico-sociale și comerciale.

Art. 38. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este ”Honor et patria! Vae victis!”

Art. 39. Patrimoniul ce urmează a fi dobândit se dezvoltă, se folosește și se gospodărește în mod judicios.

Art. 40. Patrimoniul se întregește (completează) pe baza unor acte legale (facturi, dispoziții de încasare, protocoale, procese-verbale, etc.).

Art. 41. Persoanele alese în organele de conducere ale sindicatului, precum și cele care au deținut aceste funcții sunt protejate și beneficiază de prevederile Legii Sindicatelor nr. 54/2003.

Art. 42. În raporturile cu terții, calitatea de membru al Comitetului Director sau de angajat al sindicatului, precum și funcția îndeplinită vor fi dovedite numai cu legitimație individuală eliberată sub semnătura președintelui.

Art. 43. Domnii Mircea Dogaru și Moise Cornel, prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților, sunt împuterniciți pentru a întreprinde toate demersurile legale în vederea semnării, autentificării actelor constitutive ale sindicatului și pentru înființarea acestuia.

Art. 44. Dispozițiile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare în materie.

Art. 45. Prezentul Statut a fost adoptat în ședința Consiliului Național al Reprezentanților, astăzi, 25 Mai 2009.