miercuri, 25 noiembrie 2009

Comunicat al SCMD

Comitetul Director anunta pe membrii si simpatizantii sai ca domnii senatori MIRCEA GEOANA si CRIN ANTONESCU si-au tinut promisiunile facute in campania electorala.

Astfel, proiectul de initiativa legislativa propus de catre SCMD a fost asumat de catre grupurile parlamentare PSD+PC, PNL, UDMR si parlamentari independenti. Multumiri deosebite le datoram urmatorilor parlamentari, care si-au asumat propunerea legislativa si au semnat ca initiatori:

• Senator DAN VOICULESCU
• Senator TEODOR MELESCANU
• Senator IOAN CHELARU
• Senator ATTILA VERESTOY
• Deputat NICULAE MIRCOVICI

Prin grija Secretarului General al SCMD, domnul Col (r) dr. Monac Constantin, in data de 24.11.2009, s-a depus pentru procedura de urgenta propunerea legislativa pe care v-o prezentam mai jos:Către,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI


În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României şi ale art. 88 din Regulamentul Senatului (republicat), înaintăm alăturat, în vederea dezbaterii şi adoptării cu procedură de urgenţă, Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                        SENATUL
LEGE


pentru abrogarea Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.


Parlamentul României adoptă prezenta lege:


Art. 1 – Capitolul IV (articolele 17 – 26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 761 din 9 noiembrie 2009 se abrogă.
Art. 2 – Guvernul României, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale, societăţile comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat, ori de o unitate administrativ teritorială, alţi angajatori, după caz, vor face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în integralitatea lor, reparatiile materiale, morale şi de orice altă natură pentru daunele produse angajaţilor prin efectele aplicării Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea nr. 329/2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------
EXPUNERE DE MOTIVE


Prezenta propunere legislativă reprezintă o intervenţie determinată de efectele prevederilor Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea 329/2009, prevederi care sunt în totală contradicţie cu legislaţia în vigoare privind dreptul la muncă, dreptul la pensie, dreptul la proprietate privată, cu dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi de art. 6, pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte şi garantează necondiţionat dreptul la muncă.
Totodată, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţată în cauza Buchen contra Cehiei – 2002, noţiunea de „bun” înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economică, astfel că dreptul la salariu şi dreptul la pensie au fost asimilate unui drept de proprietate, iar interdicţia de a cumula pensia cu salariul a fost considerată expropiere.
Propunerea legislativă este, în acelaşi timp, în deplină concordanţă cu practicile din ţările membre NATO şi UE, unde în majoritatea ţărilor cumulul pensie-salariu este permis, iar în unele ţări, puţine la număr, (Marea Britanie, Suedia, Irlanda) unde cumulul nu este permis este vorba de cumulul în situaţiile de vârstă pestea cea standard de pensionare, în general peste 67 de ani. În nici o ţară membră a NATO sau a UE nu a fost adoptată ca măsură anticriză interzicerea dreptului la muncă sau cumularea pensie–salariu.
Prevederile Cap. IV (art. 17 – 26) din Legea 329/2009 vizează pensionarii la modul general, dar acestea afectează şi persoane aflate sub vârsta standard de pensionare în primul rând, cadrele militare disponibilizate ca urmare a măsurilor de reorganizare a Armatei în conformitate cu angajamentele României de aderare la NATO. În temeiul mai multor prevederi legislative exprese, unele din ele prevederi de legi organice, în prezent în vigoare au fost disponibilizate cu drept de pensie cadre militare cu vârste cuprinse între 38 şi 55 de ani.
Dintre aceste prevederi legislative amintim:


- Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998:
Art. 1: „Personalul militar şi salariaţii civili, din cadrul unităţilor militare, care se disponibilizează ca urmare a programului de restructurare a armatei, beneficiază de măsurile de protecţie socială pevăzute în prezenta ordonanţă.”
Art. 15 (2): „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va asigura:
a) punerea la dispoziţie a listelor cu locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare organizate contra cost;
b) medierea în vederea angajării.”
Art. 24: Personalul militar pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe, poate cumula pensia cu salariul obţinut, în cazul în care îşi continuă activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi cu scop lucrativ.”


- Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat:
Art. 26 (1): „Persoanele care beneficiază de pensie militară de serviciu pot fi încadrate în muncă, pe durată nedeterminată/determinată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei în care sunt încadrate, inclusiv de sporul de vechime în muncă, dobîndit până la data pensionării.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate, indiferent de nivelul veniturilor respective.”


În toate cazurile, angajarea celor în cauză s-a făcut pe bază de concurs sau examen, cu respectarea întocmai a condiţiilor de studii şi a prevederilor legale în vigoare.


Prin stabilirea arbitrară şi imperativă a limitei pensiei până la care se poate realiza cumulul se produc discriminări dar şi limitări ale accesului şi dreptului la muncă în sistemul public a persoanelor cu pregătire temeinică, experienţă şi expertiză în anumite domenii.
Vor fi lipsiţi aproape în totalitate de specialişti, consilieri şi experţi structuri precum Comisiile parlamentare pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, de control parlamentar asupra SRI şi SIE, compartimentele de protecţie a informaţiilor clasificate, poliţiile comunitare, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară etc.
Din aceste motive propunem abrogarea Cap. IV (art.17 – 26) din Legea 329/2009, prin prezenta propunere legislativă, care prin adoptare va pune capăt unei avalanşe de nedreptăţi îndreptate împotriva unor oameni nevinovaţi.