miercuri, 24 iulie 2024

 

         SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Sediul social: Bucuresti, str. Pajurei  nr. 13, Sector 1

E-mail scmdjuridic@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com

Telefoane mobile: 0736601143, 0736600973

Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         

 

Nr.67_din 24.07.2024______________                                                 _Ex.nr.1__

 

 

                      Catre

       DOMNUL DIRECTOR AL

           CASEI DE PENSII SECTORIALE A

     MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr.3, sector 4, Bucuresti

 

 

Prin prezenta, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, str. Pajurei  nr. 13, Sector 1, in temeiul dispozitiilor art. 28, alin (2) din Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in numele membrilor sai de sindicat, va invederam urmatoarele:

In anul 2018, Casa de Pensii Sectorialǎ a M.A.I., a comunicat in scris pensionarilor din evidenta sa, inclusiv membrilor nostri de sindicat, că s-a procedat la actualizarea cu 15% a cuantumului brut al soldei de funcție pentru perioada folosită la stabilirea bazei de calcul necesară stabilirii/ actualizǎrii drepturilor de pensie. Totodatǎ, au fost informati că drepturile lor de pensie nu mai pot fi majorate cu procentul de 5,25%, prevazut de art.12, alin. (2) din O.U.G. nr.99/2016 şi se vor aplica dispozițiile cele mai favorabile, conform art. 60, alineat 3 din Legea 223/24.07.2015. În urma acestei actualizǎri, începând cu data de 30.06.2017, pensia militarǎ de stat în platǎ a fost majorata.

In prezent, acelorasi beneficiari, Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne le comunicati decizii privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, ca urmare a unui raport al Curtii de Conturi nr. 4263501/25.09.2020, transpus in Decizia nr.XII/5/2020, prin care s-a verificat modul de calcul al drepturilor de pensie ale pensionarilor militari, ocazie cu care incepand cu 30.06.2017 la zi, s-au constatat drepturi de pensie incasate necuvenit.

Prin noua decizie, s-a revenit de fapt la valoarea pensiei la data de 29.06.2017, respectiv varianta nefavorabilǎ, astfel încălcându-se principul aplicǎrii dispozițiilor legale mai favorabile: art. 60 alin. (3) din Legea 223/2015 specifica clar că în anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplicǎ dispozițiile cele mai favorabile.

Consideram ca membrii nostri de sindicat nu sunt rǎspunzǎtori de eventualele erori de calcul al pensiei, efectuate de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. Actualizările şi recalculările efectuate trebuie să respecte cadrul legal și să nu pună în sarcina beneficiarilor erorile instituției.

De asemenea, invocam prevederile Legii nr. 125 din 23 septembrie 2014, privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, art. 1, alin. (1) -,,Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, debitele constituite sau care urmeazǎ a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrǎrii în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizație social pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, nu se recupereazǎ”.

Art. 3 din acelaşi act normativ prevede că scutirea de la plată a debitelor, precum și restituirea prevǎzutǎ la art. 1 alin. (2),conform prevederilor preentei legi, se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiazǎ sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existentei debitelor.

Avand in vedere dispozitiile art.84 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, pensiile militare de stat se stabilesc și se plătesc pe baza principiilor contributivității, egalității,solidarității, unicității si predictibilității, motiv pentru care invocam dispozitiile art. 14 din Codul civil, care specifica fara echivoc ca :”orice persoanǎ fizicǎ sau juridică trebuie să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile cu bună-credinţǎ, conform ordinii publice și bunelor moravuri.” In consedinta, apreciem ca incasarea sumelor în temeiul unei decizii administrative legale la momentul respectiv nu poate fi imputatǎ beneficiarului în mod retroactiv.

Conform art. 114 alin.1 din Legea nr.223/2015, termenul general de prescripție pentru acțiunile de recuperare a sumelor de bani este de 3 ani. Dacă suma considerată necuvenită a fost încasată cu mai mult de 3 ani înainte de emiterea deciziei de recuperare, dreptul instituției de a solicita restituirea acestor sume este prescris. Precizam ca Decizia nr.5 a Curtii de Conturi a fost emisa la 22.10.2020, iar termenul de 3 ani conform art.2500 alin.1 din C.civil, a expirat la 22.10.2023. Rezulta cu certitudine ca la data de 22.10.2020, Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne a cunoscut ca este in drept sa recupereze un eventual prejudiciu si, implicit, sa stopeze prejudiciul dupa aceasta data - 22.10.2020, ceea ce nu s-a intamplat.

Principiul securității juridice, recunoscut în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, impune ca actele administrative sǎ fie clare, precise și previzibile pentru a asigura stabilitatea raporturilor juridice. Deciziile de recalculare retroactive și de recuperare a sumelor încasate contravin acestui principiu,generând insecuritate și instabilitate în rândul beneficiarilor.

Conform art. 41 din Legea nr. 223/2015, ,,drepturile de pensie stabilite potrivit legislației anterioare rămân câștigate și nu pot fi reduse sau anulate decât în condițiile legii”. Recalcularea retroactivă a pensiei prin aplicarea unei metodologii ulterioare contravine acestui principiu de neretroactivitate a legii.

Conform art.16 din Constitutia Romaniei, revizuita, care la alin.1 legifereaza: „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice , fara privilegii si fara discriminiari”, iar la alin.2 precizeaza „Nimeni nu este mai presus de lege”. Conform prevederilor  art.2 alin.1 din OUG nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata ca prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, care are ca scop sau ca efect restrangerea ori inlaturarea recunosterii folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate a drepturilor omului si libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in orice domeniu al vietii publice.

A nega acest drept conduce la o incalcare flagranta a principiilor (unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public, inclusiv cel militar, bazat pe aceleasi norme de drept, si egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege), fara a mai pune in discutie egalitatea in drepturi garantata de art.16 din Constitutia Romaniei revizuita, mentionata mai sus coroborat cu dispozitiile art.47 din Constitutie.

Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa ne comunicati punctul dvs. de vedere, pentru a informa membrii nostri de sindicat.

 

PREȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL

CASEI DE PENSII SECTORIALE A

     MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

joi, 18 iulie 2024

 

                                                                                                                                

Către,

CASA DE PENSII SECTORIALA A

     MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr.3, sector 4, Bucuresti

 

Subsemnatul _______________________, domiciliat în _______________, judetul ___________, str. ______________________________, identificat cu CI Seria ___ nr.__________, eliberată de __________ la data de ____________, CNP ________________, trecut in rezerva la data de _________________, in temeiul art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata si completata ulterior, formulez

 

PLANGERE ADMINISTRATIVA PREALABILA

 

La data de _______________, mi-a fost comunicata prin posta Decizia nr. ____________ din ________________ privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, emisa de Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne.

Din continutul acestei decizii rezulta ca in urma unui raport al Curtii de Conturi nr. 4263501/25.09.2020, transpus in Decizia nr.XII/5/2020, s-a verificat modul de calcul al drepturilor de pensie ale subsemnatului, ocazie cu care pentru perioada ____________________________ s-au constatat drepturi de pensie incasate necuvenit in valoare de ____________, ca urmare a emiterii Deciziei de pensie nr.__________________.

Fata de emiterea deciziei nr.____________ din ________________ privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, emisa de Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne, ma consider vatamat din urmatoarele motive:

1.Consider ca nu sunt in culpa si in consecinta nu sunt in drept sa raspund pentru modul de calcul al drepturilor mele de pensie, motiv pentru care apreciez necesar sa se dea la scadere in contul statului sau sa se identifice persoanele care au dispus modul de calcul al pensiei, considerat eronat. Intreaga raspundere revine angajatilor Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne care au intocmit, avizat  si aprobat deciziile de pensie emise pe numele subsemnatului.

In conformitate cu dispozitiile art.1 alin.1 din Legea nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii,  debitele constituite sau care urmeazǎ a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrǎrii în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizație sociala pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, nu se recupereazǎ, si cu dispozitiile art. 3 din Legea nr. 125 din 23 septembrie 2014 scutirea de la plată a debitelor, precum și restituirea prevǎzutǎ la art. 1 alin. 2 din acelasi act normativ, se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiazǎ sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existentei debitelor.

2. Nu rezulta motivele pentru care se stabileste in sarcina mea culpa primirii unor sume incasate necuvenit, pe o durata de 7 ani, in conditiile in care Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne in 2017 a actualizat soldele de functie, singura actualizare ce s-a produs de cand este in vigoare Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. Conform art.60 si art.84 Legea nr. 223/2015, recalcularea drepturilor de pensie ale subsemnatului s-a facut in mod transparent, pe baza principiilor contributivității, egalității,solidarității, unicității si predictibilității.

3. Practic, prin emiterea deciziei de recuperare se revine la valoarea pensiei anterioara lunii iunie 2017, încălcându-se astfel principul aplicǎrii dispozițiilor legale mai favorabile, conform art. 60 alin.3 din Legea 223/2015. Consider ca recuperarea sumelor considerate incasate necuvenit nu-mi poate fi imputatǎ beneficiarului în mod retroactiv. Conform art. 41 din Legea nr. 223/2015, drepturile de pensie stabilite potrivit legislației anterioare rămân câștigate și nu pot fi reduse sau anulate decât în condițiile legii, motiv pentru care apreciez recalcularea retroactiva cu 7 ani a pensiei subsemnatului ca nelegala.

4. Invoc dispozitiile art. 1513 din Codul civil, care stabileste termenul general de prescripție pentru acțiunile de recuperare a sumelor de bani de 3 ani.

Fata de cele sus-aratate, prin prezenta plangere prealabila administrativa solicit anularea deciziei nr.____________ din ________________ privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, emisa de Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne si a obligației de restituire a sumei de __________lei, cu menținerea în plată a deciziei anterioare de pensionare.

In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din Intaiul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale ale Omului, in care Romania este parte, intrucat ma consider vatamat in drepturile mele prin emiterea de catre Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne a deciziei nr.____________ din ________________ privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat.

 

Data                                                                                      Semnatura

 

INFORMARE

(Pentru membrii SCMD proveniti din MAI)

SCMD va pune la dispozitie modelul de Plangere administrativa prealabila, promis. Trebuie completat si depus, cu numar de inregistrare, sau trimis prin posta, cu confirmare de primire, la Casa Sectoriala de Pensii a MAI, in cel mult 30 de zile calendaristice (data postei) de la primirea, de catre dvs., a deciziei de taiere a pensiei in plata.

Dupa ce ati facut aceasta operatiune, luati legatura cu d-na vicepresedinte col. (r) Caloian Monica, in vederea pregatirii dosarelor de actiune in instanta.

Nu plecati urechea la cei care va spun ca nu aveti nici o sansa, deoarece exista si precedente si o clara discriminare, sub acest aspect, a rezervistilor fata de pensionarii civili.

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 16 iulie 2024

 

S.C.M.D. VERSUS CASA SECTORIALA DE PENSII A M.A.I.

-         In atentia membrilor SCMD, jandarmi, pompieri sau fosti lucratori din Serviciile MAI –

Stimati camarazi,

Suntem din nou discriminati fata de civili!

In asteptarea aplicarii mult laudatei Legi 360/2023, mii de pensii civile au fost taiate sau micsorate pe Legea 263/2010. Au fost insa iertati de inapoierea sumelor declarate ”necuvenite”.

La noi, a deschis atacul Casa Sectoriala de Pensii a MAI vizand, deocamdata, peste 5600 de jandarmi si pompieri in rezerva. Ia trimite accelerat DECIZII de recuperare a sumelor incasate necuvenit, cu titlul de pensie militara, pe 84 de luni din urma.

De ce pensionarii civili in cauza sunt iertati pentru o ”vina” care nu le apartine, iar rezervistii nu? Este exact situatia din anii 2013-2015 cand ni se cereau bani pe 36 de luni din urma, iar SCMD a elaborat (gl. Constantin Nastase) si obtinut Legea 241/2013, apoi, cu ajutorul unor grupuri de deputati si senatori a facut posibila aparitia Legii 223/2015 (ulterior distrusa prin zeci de OUG-uri).

In situatia actuala, dupa discutii cu reprezentantii Casei Sectoriale de Pensii a MAI, Departamentul Juridic al SCMD, recomanda:

·        in 30 de zile consecutive (nu lucratoare) de la data primirii Deciziei, trimiteti prin posta, cu confirmare de primire, sau inregistrati la emitent (Casa Sectoriala) nu o contestatie ci o PLANGERE PREALABILA ADMINISTRATIVA (in baza Art. 7 a Legii 554/2001);

·        joi, 18 iunie a.c., SCMD va face public, MODELUL PLANGERII, spre a fi descarcat si completat;

·        dupa alte 30 de zile de la inregistrarea PLANGERII, fie ca vi se raspunde, fie ca nu, in baza Exemplarului 2 al acesteia si a confirmarii de primire, sau a dovezii de inregistrare, se va putea deschide actiunea in Contencios.

Pentru alte amanunte, privind actiunea in justitie si actele necesare, dupa ce ati depus PLANGEREA, luati legatura cu Departamentul juridic al SCMD.

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 9 iulie 2024

INFORMARE

 INFORMARE

-         MASURILE ADOPTATE DE DELEGATII SINDICATELOR SI STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN SAOPSN, LA ”SUMMIT”-UL DIN 08.07 2024 –

 

Stimati camarazi,

Dupa cum preconizam, alegerile nu vor mai fi in septembrie. Pana la 1Decembrie vom avea acelasi Parlament si acelasi Guvern. Iar pana la 1 septembrie, deplin asigurati, deputatii nostri se vor tine, exclusiv, de vacante in locuri exotice, cumetrii si sindrofii de tras sfori in interes personal. Intelegeti, asadar, de ce nu am dat curs insultelor si acuzelor prostilor nostri fuduli si coordonatorilor lor de servicii, viteji online, care ne reporsau ca nu iesim sa crapam in strada pe 40 grade Celsius, zbierand la zidurile goale!

Prioritatea noastra ramane solda de grad a rezervistilor, pe care trebuie sa o impunem actualei majoritati! Nu vrem ”Amendamentele Jianu”, botezate ”Leoreanu”, ”reactualizari”, ”recalculari” sau ”alinieri”, ci un calcul simplu ... Sa se scada BRUT-ul nostru actual din noul BRUT al soldei de grad, sa se aplice impozitarea, conditiile de calcul al pensiei si ceea ce rezulta sa se adauge la existent! Ori pe cale parlamentara (PLX262/2024), ori pe cale guvernamentala (Ordonanta).

In noua conjunctura, delegatii sindicatelor si structurilor asociative din SAOPSN, intruniti pe 08 iulie a.c., au convenit asupra urmatoarelor:

1.     Sa solicitam, in scris, prim-vicepremierului Marian Neacsu, sa ne comunice de ce zace textul ordonantei in mapa primului ministru. Si sa-l sfatuiasca pe acesta sa n-o mai faca pe naivul, ca stie exact situatia rezervistilor inca de pe vremea cand el si Fifor il incadrau ca plopii pe Dragnea, la negocierile cu noi. Basca solicitarile depuse in scris, periodic, deputatilor si cu ocazia fiecarei iesiri in strada, inclusiv in fata sediului PSD Buzau. Il poate pacali pe dl. Ciutacu, dar nu pe noi!

2.     Adoptarea, de catre toate structurile asociative, a textului de NOTIFICARE propus de juristii SCMD (vezi Anexa) si trimiterea acesteia de catre toti rezervistii, cu confirmare de primire, tuturor deputatilor care ii reprezinta in circumscriptiile electorale, pe adresa partidelor. Suplimentar, adaugam trimiterea Notificarii (de data aceasta la Parlament, la Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor), catre domnul presedinte Bogdan Hutuca, deputat de Constanta, la care zace, cu tot cu amendamente (admise sau respinse), PLx262/2024.Va intrebati ce rost are? Acelasi ca al zecilor de mii de scrisori de protest trimise de conducatorii auto pe tema OUG-ului privind refuzul de acceptare a falselor teste antidrog. Cand se va trezi, in prag de alegeri, cu mii de Notificari pe aceeasi tema, orice deputat isi va baga picioarele in interesele stapanului strategic sau Ciolaco-Ciuce si va actiona in interes propriu!

3.     Declansarea, dupa 15 august (adica dupa ce va veni, in plic, si numele noului presedinte), a pichetarii, pe termen (foarte) lung a sediilor PSD si PNL, in Capitala si in Tara.

4.     Anuntarea, de pe acum, zilnic daca se poate, lansarea chemarilor si luarea masurilor pentru organizarea de catre rezervisti a unui miting general al nemultumitilor la Guvern, pe 25 Octombrie. Idiotilor care vor oracai ca impiedicam fariseii sa verse lacrimi de crocodil la monumentele eroilor, de Ziua Armatei, le replicam ca, in marea lor nesimtire de slugi penibile, stapanii lor, dupa ce s-au emotionat pe 4 iulie, au proclamat ZIUA NATIONALA A ROMANIEI, ”o zi ca oricare alta” si au fixat, in dispretul profund fata de tot ceea ce este romanesc, alegerile parlamentare, pe 1 Decembrie. Se adauga faptul ca, pana la 25 Octombrie, va pica si minciuna cu dublarea pensiilor civile, in care mai cred doar cativa manipulati de-ai nostri, rosi de invidie pentru blana ursului din padure sau pielea ciorii de pe gard.

Pe 25 Octombrie, Rezerva unita va trebui sa fie in totalitate, in strada, la Guvern si alaturi de ea, nu numai sindicatele partenere ale politistilor ci sindicatele tuturor salariatilor si asociatiile civice si ale pensionarilor civili.  Pentru ca, nu numai SAOPSN este jumulit in interesul jefuitorilor Ucrainei, ci intreaga Tara e furata in interesul marilor corporatii transfrontaliere. Daca insista sa intoarca spatele propriilor cetateni, clasa politica va suferi consecintele! In Piata Victoriei ne vom asuma sarcina participarii generale, fara exceptie, la vot si trimiterii impostorilor acasa!

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

Presedinte Executiv al FNM,

                   Col. (r) dr. Mircea DOGARU


Anexa


NOTIFICARE


Subsemnatul _____________________________________________, gradul (rezerva sau retragere) din M.Ap.N, M.A.I. sau S.R.I. (dupa caz) din anul___, domiciliat in ____________________________________________________, identificat cu C.I. Seria ___ Nr._____________, prin prezenta, îmi exprim in mod explicit si in cunostinta de cauza indignarea, revolta si dezamagirea pentru modul intentionat și iresponsabil în care sunt generate si soluționate de catre autoritatile decizionale si executive ale statului roman, problemele cu care ma confrunt continuu, în calitate de beneficiar al pensiei militare de stat după anul 2011.

Așa cum se știe, aceste probleme au fost aduse, din nou, în data de 09.05.2024, în cadrul protestului organizat în Bucuresti, la cunoștința autorităților legislative și a conducerii ministerului unde am activat, precum si Casei de Pensii Sectoriale a  M.Ap.N, (M.A.I. sau S.R.I., după caz), la care am participat alaturi de mii de persoane, fara a se rezolva absolut nimic pana in prezent.

Am constatat ca se tergiversează, cu bună știință, adoptarea în Parlament a unor amendamente la ordonanța de urgență care actualizează cuantumul soldelor de grad pentru militarii aflați în activitate, fiind complet ignorați cei aflați în rezervă, în mod imoral, ilegal și neconstituțional, atâta timp cât gradul reprezintă un titlu de proprietate pentru toți militarii.

După ce, o lungă perioadă de timp, am fost denigrat că as avea pensie speciala sau ”nesimțita”, după ce s-a mințit în opinia publică spunându-se că militarii nu au contribuit la sistemul de pensii și după ce, prin tertipuri juridice, mi-au fost anulate, sistematic, drepturile prevăzute în Legea 80/1995 și Legea 223/2015, azi sunt privat, tot ilegal, si de actualizarea soldei de grad.

Gradul militar nu are nici o legătură cu statutul de activ sau rezervist, este un drept câștigat, pe care nu îl poate lua nimeni, iar recunoașterea și compensarea lui trebuie să fie unice. Nu există nici o prevedere și nici nu poate fi introdusă, care să facă diferențe între gradul militarului în activitate și cel al unui rezervist. 

Prin prezenta solicit:

1. Promovarea, în regim de urgență, a unei prevederi legale privind actualizarea pensiilor militare de stat, prin luarea în considerare, și pentru rezerviști, a cuantumului soldei de grad aflată în plată la militarii activi, în baza Ordonanței nr.26/2024, care a fost trimisă spre dezbatere parlamentară, la Camera Deputaților.

2. Continuarea demersurilor pentru eliminarea, în cursul anului 2024, a inechităților din sistemul de pensii militare, acordându-se pensii egale pentru funcții, grade și condiții egale, întrucât în prezent diferențele sunt foarte mari și se accentuează cu fiecare nouă reglementare. Aceasta presupune abrogarea Ordonanțelor de Urgență nr.57/2015, nr. 59/ 2017 și nr.114/2018 si revenirea la prevederile initiale ale Legii nr. 223/2015.

Atat eu cât și alți rezerviști militari, întelegem să tragem un semnal de alarmă către toți decidenții politici și militari, să nu ignore drepturile și interesele noastre legitime, acum, când aproape de granițele României se desfășoară un conflict militar de mare amploare. Atitudinea autorităților față de rezerviștii militari poate avea efecte grave, poate influența slăbirea structurilor de forță și descurajarea tinerilor care ar dori să îmbrățișeze cariera militară. Menționez că situația socială a militarilor în rezervă este sensibilă și extrem de dificilă, inclusiv din perspectiva veniturilor materializate în pensii și în alte drepturi legale, care nu li se acordă.

  

Data                                                                                   Semnatura 

____________                                                               __________

marți, 2 iulie 2024

APEL CATRE REZERVISTI

 In numele unitatii Rezervei, demonstrata pe 9 mai si 7 iunie a.c., pentru a nu cadea in capcana intinsa de dl. Gl. Jianu Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, prin manipularea d-lui presedinte Leoreanu, Departamentul Juridic al SCMD va pune la dispozitie textul urmatoarei "NOTIFICARI". 

Rugamintea este sa o completati cu datele personale si sa o depuneti nu la Paralment, pentru ca este vacanta parlamentara incepand de la 1 iulie a.c., ci la sediile partidelor. Ale tuturor partidelor, pe numele deputatilor din judetele dvs. Sa le depuneti cu nr. de inregistrare, nominal, pentru fiecare deputat care va reprezinta.

Exista sansa ca alegerile sa revina la normal si la 1 septembrie vom avea, inca, acelasi Parlament. 

In paralel, SCMD, sindicatele din MAI si Structurile asociative ale rezervistilor, pregatesc, in functie de data finala a alegerilor, pichetarea pe termen lung a sediilor partidelor majoritatii din capitala si din tara.

Obiectivul nostru prioritar ramane rezolvarea soldei de grad pentru rezervisti, ori pe cale parlamentara (amendament la Legea 262/2024) ori pe cale guvernamentala (Ordonanta).

Cu stima,

PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea Dogaru

 

NOTIFICARE

Subsemnatul _________________________                                   , gradul (rezerva sau retragere) din M.Ap.N, M.A.I. sau S.R.I. (dupa caz) din anul _____, domiciliat in ___________________________________                                           , identificat cu C.I. Seria ___ Nr._____________, prin prezenta, îmi exprim in mod explicit si in cunostinta de cauza indignarea, revolta si dezamagirea pentru modul intentionat și iresponsabil în care sunt generate si soluționate de catre autoritatile decizionale si executive ale statului roman, problemele cu care ma confrunt continuu, în calitate de beneficiar al pensiei militare de stat după anul 2011.

Așa cum se știe, aceste probleme au fost aduse, din nou, în data de 09.05.2024, în cadrul protestului organizat în Bucuresti, la cunoștința autorităților legislative și a conducerii ministerului unde am activat, precum si Casei de Pensii Sectoriale a  M.Ap.N, (M.A.I. sau S.R.I., după caz), la care am participat alaturi de mii de persoane, fara a se rezolva absolut nimic pana in prezent.

Am constatat ca se tergiversează, cu bună știință, adoptarea în Parlament a unor amendamente la ordonanța de urgență care actualizează cuantumul soldelor de grad pentru militarii aflați în activitate, fiind complet ignorați cei aflați în rezervă, în mod imoral, ilegal și neconstituțional, atâta timp cât gradul reprezintă un titlu de proprietate pentru toți militarii.

După ce, o lungă perioadă de timp, am fost denigrat că as avea pensie speciala sau ”nesimțita”, după ce s-a mințit în opinia publică spunându-se că militarii nu au contribuit la sistemul de pensii și după ce, prin tertipuri juridice, mi-au fost anulate, sistematic, drepturile prevăzute în Legea 80/1995 și Legea 223/2015, azi sunt privat, tot ilegal, si de actualizarea soldei de grad.

Gradul militar nu are nici o legătură cu statutul de activ sau rezervist, este un drept câștigat, pe care nu îl poate lua nimeni, iar recunoașterea și compensarea lui trebuie să fie unice. Nu există nici o prevedere și nici nu poate fi introdusă, care să facă diferențe între gradul militarului în activitate și cel al unui rezervist.

 

Prin prezenta solicit:

1.Promovarea, în regim de urgență, a unei prevederi legale privind actualizarea pensiilor militare de stat, prin luarea în considerare, și pentru rezerviști, a cuantumului soldei de grad aflată în plată la militarii activi, în baza Ordonanței nr.26/2024, care a fost trimisă spre dezbatere parlamentară, la Camera Deputaților.

2. Continuarea demersurilor pentru eliminarea, în cursul anului 2024, a inechităților din sistemul de pensii militare, acordându-se pensii egale pentru funcții, grade și condiții egale, întrucât în prezent diferențele sunt foarte mari și se accentuează cu fiecare nouă reglementare. Aceasta presupune abrogarea Ordonanțelor de Urgență nr.57/2015, nr. 59/ 2017 și nr.114/2018 si revenirea la prevederile initiale ale Legii nr. 223/2015.

 

Atat eu cât și alți rezerviști militari, întelegem să tragem un semnal de alarmă către toți decidenții politici și militari, să nu ignore drepturile și interesele noastre legitime, acum, când aproape de granițele României se desfășoară un conflict militar de mare amploare. Atitudinea autorităților față de rezerviștii militari poate avea efecte grave, poate influența slăbirea structurilor de forță și descurajarea tinerilor care ar dori să îmbrățișeze cariera militară. Menționez că situația socială a militarilor în rezervă este sensibilă și extrem de dificilă, inclusiv din perspectiva veniturilor materializate în pensii și în alte drepturi legale, care nu li se acordă.

 

 

Data                                                                     Semnatura

 

____________                                                    _______________