vineri, 22 iulie 2011

CĂTRE COLEGII NOȘTRI DIN M.A.I. CARE AU FOST AFECTAȚI DE RECENTELE MĂSURI DE REORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ A MINISTERULUI


 
            Deoarece perioada legală de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului pentru care fiecare candidat avea dreptul la a contesta rezultatele examenului a trecut, vă postăm un model de plângere prealabilă adresată ministrului administrației și internelor privind revocarea rezultatului  examenului de departajare în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, ca fiind nelegal și neobiectiv, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
Plângerea prealabilă se expediază prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la afișarea rezultatelor examenului, pe adresa: Piața Revoluției nr.1A, sector 1, București.
            Modelul de plângere prealabilă cuprinde obiecții la modul de desfășurare a examenului de departajare, având la bază informațiile exprimate verbal de către candidații afectați.
            În afara altor date, ne-am orientat plângerea prealabilă către aspecte punctuale întâlnite la majoritatea candidaților.
            Alte aspecte cu caracter particular, de care aveți cunoștință, vă sugerăm să le dezvoltați în cuprinsul plângerii prealabile în locurile marcate cu steluță.
            Ce urmează:
-  după expedierea plângerii prealabile trebuie să primiți răspuns în
termenul general de 30 de zile;
-  de la data primirii răspunsului sau de la expirarea celor 30 de zile în care nu s-a răspuns plângerii prealabile, se va formula acțiune în contencios administrativ.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
În atenția domnului ministru TRAIAN IGAȘ

Subsemnatul ....................... având funcția de ........................... în cadrul .........................., formulez prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
prin care solicit revocarea în totalitate a rezultatului stabilit de comisia de examinare în urma examenului de departajare din data de ....................... în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, precum si a Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
                                                             MOTIVELE PLÂNGERII
În fapt, examenul la care fac referire, datorită importanței deosebite pe care o incumbă, ar fi trebuit să se desfășoare într-o manieră obiectivă de departajare a candidaților, respectiv atât prin proba scrisă, cât și prin susținerea interviului.
În acest sens sunt si prevederile cuprinse in Ordinul ministrului Administratiei  si Internelor nr. 665/2008, publicat in M.O. nr. 833 din 23.09.2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile  ministerului. Astfel, Anexa nr. 2 din ordinul mentionat cuprinde Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in minister.
Întrebarea fireasca care se pune este cea referitoare la oportunitatea pentru care s-a emis un alt ordin, cu aceeasi tematică, respectiv a Ordinului M.A.I. nr. 129 din 23.06.2011, privind o alta metodologie de selectie in vederea numirii pe functiile devenite vacante ca urmare a aplicarii masurilor de  reorganizare institutionala intervenita la nivelul M.A.I.
Ordinul M.A.I. nr. 129/23.06.2011 la pct.2.2. prevede posibilitatea ca organizatorii sa opteze pentru administrarea ambelor probe sau a uneia (proba scrisă sau interviul structurat pe probleme profesionale).
Este de notorietate că cea mai complexă și obiectivă probă în susținerea unui concurs este proba scrisă. În mod cu totul neașteptat, opțiunea organizatorilor concursului a fost numai pentru interviu, probă ce s-a desfășurat în condiții care nu au respectat întocmai prevederile ordinului menționat.
Astfel:
-         tematica nu mi-a fost adusă la cunoștință în termenul fixat, respectiv cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii probei, încălcându-se astfel prevederile pct. 2.3. din Ordinul nr.129/2011.  (* În continuare se menționează situația concretă- când si in ce mod s-a facut anuntul);
-         întrebările adresate de membrii comisiei nu au respectat același grad de complexitate față de toți candidații. Spre exemplificare: „ce semnifica culoarea rosie a semaforului”, „enumerati 5 contraventii”...., în timp ce altor candidați li s-au adresat întrebări ambigue cu intenția de a-i pune în dificultate, de genul „ ce prevede art....alin...din legea....”. Din vizionarea înregistrărilor video se poate constata cu ușurință această tendință a comisiei de examen;
( *aici puteti insera, daca cumoasteti si alte exemple de intrebari elementare sau neadecvate tematicii) ;
-         In pct.2.4. din Ordinul 129/2011 se prevede că „ în cuprinsul conditiilor de inscriere la examen candidatilor li se solicita acordul scris cu privire la inregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului structurat pe subiecte profesionale. Lipsa acordului conduce la imposibilitatea participarii la examen”.
Este cat se poate de evident ca obligatia de a solicita acordul cade in sarcina organizatorului examenului. In fapt, acest acord nu mi-a fost cerut, pe cale de consecinta examinarea nu trebuia sa se desfasoare;
-         cu toate că există o dispoziție expresă în economia de text a ordinului menționat (pct. 11.4.) care precizează că numai președintele adresează întrebări candidaților, în fapt, această dispoziție nu a fost respectată. In cazul meu, intrebarile care mi-au fost adresate in exclusivitate de cei doi membrii ai comisiei, nici unul  nu avea calitatea de presedinte.
( *aceasta mentiune o faceti numai daca s-a intamplat in cazul dvs.);
-          în ceea ce mă privește, criteriile de evaluare prevăzute la pct. 11.1 din Ordinul nr.129/2011 nu au fost respectate și contest  modul în care au fost notate răspunsurile mele la întrebările comisiei. Nici până la ora actuală nu cunosc care sunt punctajele maxime stabilite de comisia de examen și cuprinse în planul de interviu; (* sau se mentioneaza situatia urmatoare, daca a existat: „mentionez ca intrebarile puse de seful ierarhic superior, membru din comisie, au fost formulate ad-hoc, fara a fi selectate dintr-o programa sau din planul de interviu asa cum imperativ precizeaza ordinul in speta. In acest caz ma intreb retoric cum s-a facut evaluarea raspunsurilor din moment ce ele nu apartineau unei programe, cu baremuri de evaluare”?);
-         deși ordinul în speță la pct.17 precizează opțiunea candidaților nemulțumiți că „pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării acestora, la secretariatul unității organizatoare, sub sancțiunea decăderii din acest drept”, menționez că nu mi-a fost adus la cunoștință acest drept, nici scris și nici verbal, pentru a apela la această cale legală de atac. Din proprie inițiativă, am formulat contestație, dar secretariatul comisiei de examen a refuzat să mi-o înregistreze, fapt pentru care m-am deplasat la sediul inspectorului general unde am primit același refuz. (* Se reține ultima frază numai de catre cei care au formulat contestatie);
-         In timpul desfasurarii examenului, Comisia a functionat fara secretar, incalcandu-se prevederile pct.3.3. din Ordinul nr. 129/2008 si evident fara redactarea procesului verbal de desfasurare a examenului  prevazut la pct. 6.3. din Ordin.
(*inserati numai daca aveti cunostinta ca, comisia de examinre  nu a avut secretar);
-         zisul „examen” de departajare s-a desfasurat in fata unei comisii ai caror membrii nu stiu dupa ce criterii au fost selectati si ce competente profesionale i-au indreptatit a fi selectati;
-         nu s-a respectat o procedura unitara de departajare si implicit de ocupare a posturilor vacante asa cum se precizeaza la pct.2.2. din Ordinul nr. 129/2011. Astfel, la unele unitati s-a procedat la o selectie de dosar, pe 7 criterii de departajare, la altele s-a aplicat testarea psihologica sau sportiva, la alte unitati nu. Toate aceste modalitati nu sunt cuprinse nici in prevederile Ordinului 665/2008 si nici in cel de ultima aplicare, respectiv Ordinul nr. 129/2001.
-         mentionez de asemenea faptul ca Ordinul M.A.I. nr. 129/2011 a fost emis fara respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.
(* in continuare puteti invedera si alte aspecte particulare de care aveti cunostinta personal sau in mod indirect si pe care le considerati nelegale sau in masura sa vicieze rezultatele interviului).
Acestea sunt motivele pentru care sunt nevoit să mă adresez dumneavoastra, cu rugămintea ca în raport de cele menționate de mine,  precum și din examinarea înregistrărilor audio-video și a înscrisurilor ce au însoțit desfășurarea probelor, să revocați în totalitate rezultatul examenului pentru departajare ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare a M.A.I., ca fiind integral viciat in ceea ce ma priveste, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr.129/2011, acesta cuprinzând prevederi contrare Ordinului nr. 665/2008, acest ultim ordin reglementand deja domeniul in speta si fiind anterior ordinului a carui revocare o solicit.

Data ..............                                                         Semnatura,