joi, 29 iunie 2023

Catre AVOCATUL POPORULUI

 

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

                              (S.C.M.D.)

Adresa: Bucuresti, Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, cod postal 013152,

E-mail sindicatulmilitarilor@gmail.com Tel. 0736600961

Site http://sindicatulcmd.blogspot.com      Fax  0314379581  

Cod fiscal 26096263 Cont BRD RO41BRDE441SV79262374410

Nr. 186/29.06.2023

 

                                                                                                      

 

Către,

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI,

Bucureşti, strada George Vraca nr. 8, sector 1

Tel: 021/312.71.34, FAX:  021/312.49.21; E-mail:  petitii@avp.ro

 

Stimată doamnă RENATE WEBER,

             Subscrisul Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), prin reprezentant legal, col. (r) dr. Mircea Dogaru, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului privind activitatea contenciosului constituțional, vă adresez rugămintea de a sesiza Curtea Constituțională a României cu privire la încălcarea drepturile constituționale ale rezervistilor, prin raportare la art. 41 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi art. 44 din Constituţia României.

 

            Concret, în data 28.06.2023 a fost adoptat de către Parlament  un proiect de  L E G E privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 421/2021).

 

În cuprinsul acestuia, se regăsesc prevederi pe care subsrisul le consideră neconstituționale, asfel:

Proiectul prevede că persoanele care lucrează în instituţii publice de stat, companii, regii autonome pot continua serviciul după ce implinesc vârsta de pensionare.

Menţinerea în activitate se face cu acordul anual al angajatorului. Vor putea cumula pensia cu salariul, pe perioadă nedeterminată şi persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat ori sunt beneficiari de pensie de serviciu.

Alte categorii de beneficiari sunt aleşii, profesorii, cei angajaţi cu ora să aibă grija de bătrâni, copiii care au pensii de urmaş, medicii şi asistenţii, preoţii si artiştii, memebrii Academiei Române, cei care lucrează în autorităţi autonome (BNR, ANRE, ASF, ANCOM).

Salariatul poate fi menţinut în activitate maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu acordul anual al angajatorului.

Sunt câteva categorii care îţi vor putea prelungi activitatea şi după 70 de ani, şi anume medicii, farmaciştii, asistenţii medicali, moaşele, judecătorii, procurorii magistraţi, după ce dau examen.

 

MOTIVARE

 

În fapt,

 

1. Potrivit art. 47 din Constituția României, republicată, pensia este un drept fundamental, garantat în întregime și se datorează pentru munca prestată în trecut. În schimb, salariul constituie retribuția angajatorului pentru munca prezentă, datorată de către angajator, deci și de stat.

 

2. Prin Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009 Curtea Constituțională a statuat că, prin instituirea unei obligații de a opta între pensie și venitul din salarii se ,,afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituție, cât și dreptul la muncă consacrat prin art. 41”.

            Prin urmare, în consolidarea prevederilor constituționale și a jurisprudenței invocate mai sus, interdicția aprobată constituie o restrângere a dreptului la pensie și a dreptului la muncă, restrângere care însă nu se realizează în condițiile stabilite prin art. 53 din Constituție, potrivit căruia:

            ,,(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfacerea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

             (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere dreptului sau a libertății”.

 

3. Potrivit jurisprudenței de la CEDO, dreptul de creanță este ocrotit în aceiași măsură ca și dreptul de proprietate. Prin Decizia CCR nr. 375/2005 judecătorii au stabilit că "Nicio dispoziţie constituţională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu condiţia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toţi cetăţenii, iar eventualele diferenţe de tratament [...] să aibă o raţiune licită".

 

Or, prevederile art. 18 din Proiectul PL-x nr. PL-x nr. 421/2021 de interdicție a cumulului pensie cu salariu introduce următoare excepții:

a) persoanelor alese în funcţii de autoritate sau demnitate publică, precum şi celor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie;

b) personalului didactic de predare din învăţământ pensionat, încadrat/reîncadrat în condiţiile legii; c) personalului de îngrijire angajat prin plata cu ora de către autorităţile locale pentru asigurarea serviciilor comunitare la domiciliul 4 persoanelor vârstnice, potrivit art.8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

d) copiilor beneficiari de pensie de urmaș, precum și persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate de gradul III cu drept de muncă;

e) personalului de specialitate medico-sanitar din unitățile sanitare, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din instituţiile/autorităţile publice;

f) asistenţilor personali şi asistenţilor personali profesionişti prevăzuţi de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) asistenţilor maternali prevăzuţi de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h) persoanelor care ocupă funcţii clericale sau funcții de specialitate artistică; i) membrilor Academiei Române.

 

Este evident faptul că singurul personal căruia i-a fost interzis cumulul pensiei cu salariul este cel care beneficiază de pensii de serviciu și cel din sistemele neintegrate de pensii care beneficiază de pensii de stat, respectiv:

1.      Militarii disponibilizați prin OUG nr. 7/1998 în numele așa zisului ,,interes național”, din rândul cărora fac parte  membrii SCMD;

2.      Personalul MAI, SPP, SRI, SIE, STS;

 

 

Așadar, dispozițiile criticate conțin o discriminare vădită a personalului căruia îi sunt aplicabile față de personalul care a fost exceptat de la aplicare, contravenind flagrant principiului egalității în drepturi prevăzut în art. 16 alin. (1) din Constituția României si Tratatului de aderare a Romaniei la NATO privind reconversia profesionala a militarilor si politistilor disponibilizati..

 

Cu alte cuvinte, se creează o gravă discriminare inadmisibilă între personalul beneficiar ar unor pensii de serviciu/de stat și ceilalți pensionari din  sistemul unitar de pensii publice în condițiile în care nu există nicio rațiune licită care să justifice această legiferare.

 

Având în vedere că în expunerea de motive nu există prezentată nicio rațiune a discriminării menționate, în spiritul aceleiași Decizii CCR nr. 375/2005 ar putea rezulta concluzia, inacceptabilă şi absurdă, că legiuitorul a instituit o sancţiune pentru personalul care s-a aflat în serviciul justiţiei, apărării, internelor, serviciilor speciale, etc. timp de cel puţin 25 de ani - durată prevăzută pentru acordarea pensiei de serviciu/de stat - şi anume aceea de a nu putea beneficia de această pensie în cazul în care prezenţa lor ar fi utilă și necesară în diverse locuri de muncă din cadrul unor autorități și instituții de stat, tocmai datorită pregătirii și experienței de excepție acumulate.

 

În opinia noastra, măsura luată de Executiv strict împotriva unui grup restrâns de pensionari pe motivul că respectivii nu beneficiază de pensii pe criteriul ,,contributivitații”, in conditiile in care militarii si politistii contribuie la propriul Buget de asigurari sociale, cu 25% din brut si 5% din net (pensia suplimentara) este complet inechitabilă, populistă care poate fi percepută ca o pedeapsă aplicată acestora pentru simplul motiv că și-au desfășurat activitatea în sectoare de activitate speciale, că munca lor cumva a fost lipsită de importanță și în consecință, nu sunt altceva decât niște „proscriși” care trebuie să fie scoși în afara legii, mai precis, să nu beneficieze de aceleași drepturi de care beneficiază ceilalți cetățeni ai României.

 

Un astfel de raționament este inacceptabil, este lipsit de o rațiune licită și coroborat cu faptul că măsura interdicției nu se aplică în mod egal pentru toți cetățenii, așa cum a decis CCR prin Decizia nr.  375/2005, conduce fără drept de tăgadă la neconstituționalitatea deciziilor adoptate.

 

4. Este adevărat că prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, CCR s-a pronunțat cu privire la neconstituționalitatea dispoziţiilor art. 17-22 prevăzute în cap. IV din Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu privire la interzicerea cumulului pensie salariu, susținând că acestea sunt constituționale.

 

            Este extrem de important de reținut însă care a fost proporționalitatea între obiectivul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite, or, potrivit motivelor care au determinat adoptarea Legii nr. 329/2009, scopul acestuia a fost combaterea ,,crizei economice, fenomen mondial ce afectează structural economia românească", datele de natură financiară, precum şi prognozele efectuate de autorităţile abilitate în domeniu conturând ,,imaginea unei crize economice profunde, care poate pune în pericol stabilitatea economică a României şi, prin aceasta, ordinea publică şi siguranţa naţională".

 

            Justificarea unei astfel de limitări a rezidat în degrevarea bugetului de stat, respectiv a celui al asigurărilor sociale de stat, într-o măsură care nu afecta veniturile persoanei sub pragul salariului mediu brut pe economie. Prin urmare, măsura adoptată a fost proporțională cu situația care a determinat-o, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii şi mijloacele folosite în realizarea lui, şi s-a aplicat în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

 

Or, contrar măsurilor adoptate la acel moment critic pentru țară, dispozițiile actuale sunt neconstituționale întrucât pe de o parte suprimă complet nivelul mai sus menționat considerat rezonabil de Curte, măsura fiind astfel una excesivă în condițiile în care țara nu se confruntă cu o criză, și pe de alta, se aplică în mod discriminatoriu doar unui grup restrâns de persoane, contrar Deciziei CCR nr. 375/2005. 

 

5. De asemenea, prin Decizia din 20 martie 2012, pronunțată în Cauza Ionel Panfile împotriva României (Cap. IV, paragrafele 17-25 din Legea nr. 329/2009), având în vedere ,,interesul publicgenerat de criza care a determinat luarea unor măsuri excepționale de către legiuitorul român, respectiv norme noi în privinţa salariilor din sectorul public în vederea raţionalizării cheltuielilor publice, aşa cum impunea contextul excepţional al crizei financiare şi economice globale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că măsura interzicerii cumulului pensiei cu salariul în condițiile extreme mai sus menționate respectă justul echilibru între interesele generale ale comunității și protecția drepturilor fundamentale ale indivizilor.

 

În cauză, dispozițiile criticate privind interzicerea cumulului pensie cu salariu doar pentru un grup restrâns de persoane sunt excesive,  nejustificate și implicit neconstituționale întrucât Guvernul României nu poate invoca Decizia CCR nr. 1.414/2009 și nici Decizia CEDO/2012, pronunțată în Cauza Ionel Panfile, pentru simplul fapt că în acest moment, nu există o criză financiară globală, nu există un context care să pună în pericol statul de drept și care să impună, în numele ”interesului public” național, adoptarea unor măsuri excepționale.

 

În schimb, salariul constituie retribuția angajatorului pentru munca prezentă iar posturile care actualmente sunt încadrate cu cumularzi sunt oricum deja bugetate indiferent de cine le ocupă, deci nu există niciun fel de efort asupra bugetului general consolidat.

 

6. Conform Deciziei CCR nr. 1414 din 4 noiembrie 2009, ,,esența legitimității constituționale a restrângerii exercițiului unui drept sau al unei libertăți este tocmai caracterul excepțional și temporar al acestuia”. (...). Într-o societate democratică, regula este cea a exercitării neîngrădite a drepturilor și libertăților fundamentale, restrângerea fiind prevăzută ca excepție, dacă nu există o altă soluție pentru a salvgarda valori ale statului care sunt puse în pericol”.

 

În concluzie, restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale nu se poate aplica decât în situații extreme or în acest moment, nu există motive care să justifice luarea măsurilor de interdicție a cumulului pensie salariu, dispozițiile adoptate intrând în contradicție cu decizia mai sus menționată, ceea ce scoate în evidență neconstituționalitatea acestora.

 

            Cel mai solid argument constă în faptul că datorită depășirii crizei economice care a constrâns Guvernul României să ia măsurile extreme la care am făcut deja referire, prin Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014 publicată în  M.O. nr. 753 din 16 octombrie 2014, Parlamentul României a abrogat prevederile prevăzute de litera c) a articolului 1 şi capitolul IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare", cuprinzând articolele 17-26, din Legea nr. 329/2009.

 

            În acest context, dincolo de faptul că nu există o situație de criză care să le justifice, dispozițiile adoptate privind interzicerea cumulului pensiei cu veniturile salariale doar pentru un grup restrâns de persoane fără a fi aplicabile tuturor pensionarilor din România și fără a stabili și un nivel al pensiei nete până la care poate opera cumulul, deci în absența întrunirii condițiilor de obiectivitate și rezonabilitate și proporționalitate impuse de principiul nediscriminării și de prevederile art. 53 din Constituția României referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi, apreciez că sub forma actuală, limitează în însăși substanța lor dreptul la muncă și dreptul la pensie, iar în opinia mea, sunt NECONSTITUȚIONALE. 

 

În concluzie, consideram că cererea noastra este intemeiata, mai ales că este sarcina statului să găsească soluții pentru dezvoltarea societății, printr-o politică economică și socială adecvată. Așa cum am arătat, eliberarea unor funcții din cadrul autorităților și instituțiilor publice nu poate constitui o măsură proporțională cu motivul complet nejustificat și nerealist invocat de Executiv. Dimpotrivă, menținerea dispozițiilor criticate poate determina efecte contrarii celor vizate, în sensul tulburării evidente a bunei funcționări a instituțiilor și autorităților publice.

 

Cu stima,

PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

marți, 27 iunie 2023

Apel al SCMD catre rezervisti. Video si imagini de la manifestatiile publice ale SNPPC din 26, 27 si 28.06.2023.

 APEL  FSNPPC SI SCMD CATRE REZERVISTI


Este din scurt, dar cine a fost cu adevarat militar reactioneaza rapid.

Maine, miercuri, 28.06.2023, intre orele 10.00-12.00, Senatul va vota, in plen, noile amendamente propuse de Camera privind pensiile militare.

Cine mai este in stare sa se bata pentru dreptate va fi, la orele 10.00, in fata Senatului, pentru a sustine scoaterea pensiilor militare atat din PNRR cat si din PLx244/2023.

Cine nu, macar sa taca de aici inainte.


Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,

       Col.(r) dr. Mircea DOGARUvineri, 23 iunie 2023

Apel catre membrii SCMD si ceilalti rezervisti din Bucuresti si Ilfov. Fotografii si un videoclip de la manifestatia publica de azi, 26.06.2023.

Sa lasam marsurile funebre ale tacerii si sa fim alaturi de SNPPC, luni, marti si miercuri (26, 27 si 28 iunie a.c.), la orele 12.00, in Parcul Izvor, in fata Camerei Deputatilor!

Obiectiv unic - scoaterea pensiilor militare de stat din PNNR si din Legea 244/2023.

Sunt zilele in care se intocmeste raportul Comisiilor parlamentare si se trece la vot.

In ciuda ordinelor primite de politicieni pe linia externalizarii Apararii, Ordinei Publice si Securitatii Nationale, sa ne facem datoria pana la capat!

Responsabil din partea SCMD - dl. Col. (r) Florea CRISTESCU, vicepresedinte zonal.


Honor et Patria! Vae victis!


Presedintele SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU
NOTA: Fotografiile si videoclipul au fost transmise de catre dl. Robert STANCIUGEL.

luni, 19 iunie 2023

Concluziile mitingului din 16.06.2023

 “VOI NICI NU TREBUIA SA FITI ACOLO!”

- Concluziile mitingului de la Ministerul Muncii, de vineri, 16 iunie 2023–

 

Cuvintele din titlu apartin eternizatului ministru al Muncii, dl. Marius Budai, cu referire la introducerea, neconstitutionala, in dispretul NATO si a rezervistilor, atat in PNRR cat si in PLx244/2023. Ni le-a spus cu ocazia negocierilor de vineri. Ei, si!? Noi insine i le-am argumentat juridic de cinci ori in ultimii doi ani, in negocieri de peste doua ore fiecare, la sediul d-sale si de doua ori la guvern, in fata bietului fost premier. Si i le-am argumentat cu documente provenind din legislatia NATO, din Tratatul de Aderare, de la C.E. ori Banca Mondiala, pe care se arunca astazi, aiurea, vina incompetentei, ticalosiei si tradarii neaose.

“Ghinea e de vina si noi trebuie sa ne conformam PNRR-ului!”, s-a mai scuzat domnia sa. Zau? Pai SCMD i-a dat, din octombrie 2021, intreaga argumentatie juridica a renegocierii, cu scoaterea rezervistilor din “Biblia” financiara care ii ingroapa pentru 50 de ani pe pensionarii si angajatii Romaniei. Bulgaria, Ungaria, Polonia, etc. au renegociat. Noi … nu! De ce? Oare, in calitate de cobai, anuntam distrugerea NATO in viitorul apropiat, armata si politia romane fiind singurele din Alianta facute praf? Chiar vrem sa externalizam si Apararea pe mana militarilor francezi, polonezi, americani, platiti cu 1000 Euro/zi si sa ne lichidam intreaga industrie de aparare producatoare de transportoare si nu numai, pentru a plati, ca la curve, cu banii inainte, “submarine” Piranha si “motostivuitoare” Abrams si Leopard, care sa ne distruga podurile ce n-au cazut, inca, singure, ori avioane nezburatoare si epave neplutitoare? Chiar vrem sa vindem Ordinea Publica politistilor nepalezi ori sikhi si Serviciile de Informatii, kazarilor unguri (cabarii) ai lui Soros?

Cat despre incriminatul Ghinea, o sa nelamurim curand care este situatia, pentru ca avem suspiciuni rezonabile, asupra implicarii coalitiei la guvernare, din momentul in care adjunctul dlui. Budai, secretarul de stat Cristian Vasilcoiu, a atacat-o dur pe fosta madam-ministru – buna la toate, Raluca Turcan, ca ea i-a bagat pe militari si pe politisti, neconstitutional, in rahatul asta si acum le plange fariseic de mila. In plus, in ceea ce-l priveste pe dl. Ciolacu, cel care a vociferat doi ani ca pensiile militare nu sunt “speciale” si acum ne beleste mai rau ca Basescu, ne vom adresa tuturor psihiatrilor militari in rezerva, sa ne explice brusca schimbare. Asta daca, nu cumva ne lamuresc politistii si procurorii.

Pe scurt, spre marea satisfactie a prostilor nostri fuduli, dl. Ciolacu insista pe recalcularea pe baza Sfintei Contributivitati (instituita in 2001 si care va intra in paine, abia, in 2036, cand va apare priumul pensionar cu vechime completa de contributivitate de 35 de ani) a tuturor pensiilor aflate in plata, fiindca d-sa habar nu are de principiul neretroactivitatii legii.

Retraim. practic, anul 2016, cand basistii umplusera Tara de chestori si generali facuti in retragere, sa explice celor ce au purtat pe gat, cu mandrie patriotica, in loc de cap, un bocanc sau o cizma, cat de bun e penalul Art.40 din OUG 57/2015, fata de Legea reparatorie 223/2015, pe care o distrugea, incat pana si presedintele Comsiei de Munca din Camera Deputatilor, dl. Adrian Solomon, s-a revoltat: “Bre, ne credeti pe toti idioti? Adica vreti sa spuneti ca 65% din jumate e mai mult decat 80% din tot?”. Astazi se incearca manipularea acelorasi, care in viata lor     n-au citit decat etichetele de pe sticle, ca media a 6 salarii consecutive de colonel, cele mai favorabile din intreaga cariera, ar fi mult mai mica decat media formata din 48 salarii de locotenent, 60 de locotenent major, 60 de capitan, 60 de maior, 72 de lt.col. plus cate au mai apucat de colonel. Si ca impartirea aceluiasi Rahat, nu la 20 ani vechime completa, ci la 35, ar fi mai convenabila si i-ar umple de bani. Ca, pornind de la OUG penala nr.1/2011 (care ar fi trebuit sa bage in parnaie, in baza auditului Curtii de Conturi din 2012, circa 4000 dintre ei, numai la MApN, vorba ministrului Dobritoiu), ei ar avea un million de puncte de pensie, ca au fost mari comandanti de regimente, divizii, corpuri de armata si armate care, astazi, nu mai exista. Tot din vina lor, pentru ca nu puteai distruge si jefui o Tara, in halul in care s-a procedat cu Romania, daca nu-i paralizai capacitatea de reactie, promovand analfabeti functional, slugarnici lacomi si fuduli, in locul cadrelor militare competente, in structurile de rezistenta, cu cel putin cinci ani inainte de circul decembrist si decenii dupa!

Poate ca va reusi dl. Ciolacu in ticalosia asumata de circa o saptamana, poate este doar tactica amenintarii cu mai mult rau, ca sa inghitim tripla impozitare la pensii, nu cu 30% ce trece de salariul mediu brut (care a depasit 6.789 lei, ajungand la c. 6.900), ci cu 15% din salariu mediu net, adica ce depaseste 4.900 lei. Vorba dlui. Solomon …. Chiar ne cred pe toti idioti? Adica au dat o Ordonanta a austeritatii, pregatesc legi ale curbelor de sacrificiu si noi sa punem botul la vrajeala teleastilor, ca pensiile vor creste, cand guvernele refuza, succesiv, sa aplice legile salarizarii si pensiilor in vigoare, in formele promulgate, mintindu-ne, mereu, cand rabdarea noastra ajunge la sfarsit, cu alte noi legi si mai grozave, care se vor aplica tot ”etapizat”, adica niciodata!?

De comun acord cu federatiile sindicale aliate ale politistilor si politistilor de penitenciare, SCMD va sustine in continuare, in strada, in Justitie, in Parlament si in media, urmatoarele:

·       Scoaterea rezervistilor si din PNRR si din PLx244/2023;

·       Aplicarea integrala, la toate componentele SAOPSN, a Legii 153/2017, asa cum a fost promulgata – dupa care suntem dispusi o sa negociem o noua lege;

·       Aplicarea Legii 223/2015 in forma promulgata, debarasata de toate “consolidarile”, aduse prin zece OUG-uri neconstitutionale;

·       Introducerea pe tabele-anexa separate a civililor din structurile militare, care au aceleasi obligatii si restrictii ca si cadrele, atat in Legea salarizarii, cat si in Legea 127/2019 a pensiilor civile.

De ce suntem alaturi de sindicatele din Politie? Pentru ca doar ei mai conteaza, in activitate fiind si putand crea haos prin incetarea activitatii! Noi, rezervistii, la ce sa facem greva? Ori la luat medicamente, ori la, eventual, mancat rahat impotriva SCMD, prin mijloacele online, in interesul Puterii, pentru ca prostul, pana nu e si fudul, parca nu e prost destul! Daca nu e in stare de nimic, daca nu pricepe nimic, daca nu intelege ce citeste, daca nu vrea decat sa-i fie lumea recunoascatoare, doua milenii de aici inainte, ca a facut umbra Pamantului degeaba, sau sa ii ocoleasca ciorile crucea pentru ca ii scrie “gl” pe ea, macar sa sada bland pe coada si sa nu se mai infoaie ca gansacul inainte de jumulit!

Ne pregatim, asadar, de iesire generala in strada, alaturi de toti aliatii nostri, politisti, rezervisti si civili, la o data pe care o vom stabili impreuna.

 

Honor et Patria! Vae Victis!

 

Presedintele SCMD,

         Col.(r) dr. Mircea DOGARU

joi, 15 iunie 2023

 

INTÂMPINĂM NOUL GUVERN CU PRIMA MANIFESTAȚIE DE PROTEST

MINISTERUL MUNCII, VINERI 16 IUNIE, ORELE 11.30-13.30

-         In atentia membrilor si aliatilor S.C.M.D. din Capitală –

Guvernul este votat astazi 15 iunie, maine urmand sa-si inceapa prima zi de lucru. Pe linia CSN MEIDIAN, Uniunea Nationala a Sindicatelor Tesa din Sanatate, a hotarat sa-l ”felicite” cu prima manifestatie de protest, solicitand si sprijinul S.C.M.D.

Scopul este atentionarea vesnicului ministru al Muncii, dl. Marius Budăi sa aplice, in mod egal si integral, dupa 6 ani de prorogari, Legea salarizarii 153/2017.

Va reamintim ca acesta a fost si obiectivul nostru in toate actiunile la care am participat alaturi de politisti si CFR-isti, deoarece, de aplicarea integrala a acestei legi erau legate ”reparatiile” si inlaturarea inechitatilor din legislatia la pensiile si civile si militare.

Dl. Budăi trebuie sa inteleaga ca vremea tergiversarilor a trecut! Sunt 2 ani de cand i-am prezentat argumentatia juridica a renegocierii PNRR. Toate statele membre UE au facut-o, România nu, refuzand in continuare, prin expresia ”etapizare” sa aplice legile salarizarii si pensiilor asa cum au fost promulgate. Dupa 6-7 ani de neaplicare, guvernele ne ameninta cu noi legi care vor fi implementate tot ”etapizat”, adica deloc. Obiectivul lor real, trădat de ”Ordonanta austeritatii” este de a taxa in continuare munca sclavilor români, nu profitul stapanilor externi.

Va asteptam, asadar, cu insemnele noastre, mâine la orele 11.30, la Ministerul Muncii, pentru a-i demonstra d-lui Budăi, la primul dialog in calitate de ”nou” ministru, ca nici noi, ”bunicii”, nu ne mai lasam prostiti!

Numai impreuna, toate sindicatele la un loc, vom reusi!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele S.C.M.D.

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

sâmbătă, 10 iunie 2023

IATA ADEVARUL (pentru cine dorește) DESPRE PENSIILE MILITARE

Atenție !

Exista o "grupare" care dorește să salveze existenta pensiilor magistraților și atunci le asociază pe acestea, cu pensiile militare, în speranța că la pachet lucrurile se vor rezolva mai ușor.
Lucrurile insă stau astfel:

Din soldele lunare brute ale militarilor 𝘀𝗲 𝗿𝗲ț𝗶𝗻 ș𝗶 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝗿𝗲𝗮𝘇ă 𝗹𝗮 𝗯𝘂𝗴𝗲𝘁𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁 𝗮𝗰𝗲𝗹𝗲𝗮ș𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂ţ𝗶𝗶 𝗰𝗮 î𝗻 𝗰𝗮𝘇𝘂𝗹 𝗼𝗿𝗶𝗰ă𝗿𝘂𝗶 𝗮𝗹𝘁 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗻 ț𝗮𝗿𝗮 𝗻𝗼𝗮𝘀𝘁𝗿ă. Nu din 2017 sau din 2018 așa cum în mod eronat declară diverse persoane publice, ci cu mult înainte. Militarilor li s-a reținut contribuţia pentru pensia suplimentară exact de la aceeași dată de la care s-a reținut și angajaților civili, respectiv 1 ianuarie 1967. Actul normativ care a instituit această reținere este Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat și pensia suplimentară. Astfel, art. 58 din acest decret stipula "𝐂𝐮 î𝐧𝐜𝐞𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝟏 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟏𝟗𝟔𝟕 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐞, î𝐧 𝐚𝐟𝐚𝐫ă 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭, 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫ă, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐞𝐚𝐳ă 𝐩𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢", iar la art. 59 că "𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐚𝐳ă 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮ţ𝐢𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞." Exact ca în cazul civililor, contribuţia a fost tot 2%, se vărsa într-un cont la "Banca Naţională a Republicii Socialiste România", care plătea pentru banii depuși tot o dobândă anuală de 1,5%. La 1 iulie 1977, Decretul nr. 141/1967 a fost abrogat de Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat. Contribuţia militarilor a continuat să fie reținută întrucât art. 60 din acest decret prevedea că "𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫ă 𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐞𝐚𝐳ă 𝐩𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐞, î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐜𝐨𝐩, 𝐜𝐮 𝟐 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐭ă 𝐝𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮ț𝐢𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐚𝐫ă 𝐥𝐮𝐧𝐚𝐫ă." Decretul nr. 214/1977 a fost abrogat de Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. În această lege, contribuția individuală a militarilor a fost reglementată la art. 78. Astfel, la art. 78 alin (2) se stipula că "𝔻𝕖 𝕝𝕒 𝕕𝕒𝕥𝕒 𝕚𝕟𝕥𝕣ă𝕣𝕚𝕚 î𝕟 𝕧𝕚𝕘𝕠𝕒𝕣𝕖 𝕒 𝕡𝕣𝕖𝕫𝕖𝕟𝕥𝕖𝕚 𝕝𝕖𝕘𝕚, 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕚𝕓𝕦ţ𝕚𝕒 𝕡𝕖𝕟𝕥𝕣𝕦 𝕡𝕖𝕟𝕤𝕚𝕒 𝕤𝕦𝕡𝕝𝕚𝕞𝕖𝕟𝕥𝕒𝕣ă 𝕧𝕒 𝕕𝕖𝕧𝕖𝕟𝕚 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕚𝕓𝕦ţ𝕚𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝ă 𝕝𝕒 𝕓𝕦𝕘𝕖𝕥𝕦𝕝 𝕕𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕥.", iar la alin (3) "ℂ𝕠𝕥𝕒 𝕕𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕚𝕓𝕦ţ𝕚𝕖 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝ă 𝕖𝕤𝕥𝕖 𝕕𝕖 𝟝%. 𝔹𝕒𝕫𝕒 𝕝𝕦𝕟𝕒𝕣ă 𝕕𝕖 𝕔𝕒𝕝𝕔𝕦𝕝 𝕡𝕖𝕟𝕥𝕣𝕦 𝕔𝕒𝕣𝕖 𝕤𝕖 𝕧𝕒 𝕕𝕖𝕥𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕒 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕚𝕓𝕦ţ𝕚𝕒 𝕚𝕟𝕕𝕚𝕧𝕚𝕕𝕦𝕒𝕝ă 𝕠 𝕣𝕖𝕡𝕣𝕖𝕫𝕚𝕟𝕥ă 𝕤𝕠𝕝𝕕𝕒 𝕝𝕦𝕟𝕒𝕣ă 𝕓𝕣𝕦𝕥ă" La 1 ianuarie 2011, Legea nr. 164/2001 a fost abrogată de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în care au fost incluși și militarii. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2015, conform art. 6 alin (1) pct. I lit. c) au fost asigurați 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂 în sistemul public de pensii "cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale." Prin urmare, inclusiv militarilor le-au fost reținute și virate contribuțiile în această perioadă în baza aceluiași articol ca și în cazul celorlalți contribuabili, respectiv art. 27. La 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Contribuțiile pe care le plătesc militarii inclusiv în acest moment sunt reglementate de art. 31 alin (1) care prevede "𝗖𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂ţ𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹ă 𝗹𝗮 𝗯𝘂𝗴𝗲𝘁𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗴𝗮𝗹ă 𝗰𝘂 𝗰𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂ţ𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹ă 𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿ă𝗿𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut." Prin urmare, 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗮𝘂 𝗽𝗹ă𝘁𝗶𝘁 ș𝗶 𝗽𝗹ă𝘁𝗲𝘀𝗰 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂ț𝗶𝗶, singura diferență este că începând cu 1 ianuarie 2016 acestea se virează direct la bugetul de stat și nu la bugetul asigurărilor sociale. Tot la fel au fost virate și în perioada 1 aprilie 2001 - 31 decembrie 2010. Pe cei interesați de cele scrise mai sus și afectați de declarațiile false ce se propagă de prea multă vreme în societate îi rog să distribuie acest text. Altfel, degeaba scriu eu din 5 în 5 zile, că mesajul nu ajunge unde trebuie, iar militarii continuă să fie blamați și calomniați total gratuit."
Autor: Marcel Ostafi

miercuri, 7 iunie 2023

NEGOCIERI LA PARLAMENT

 SNPPC, SIDEPOL, SCMD  

NEGOCIERI LA PARLAMENT
7 IUNIE AC, ORELE 12:10 – 14:00

                                                                                                                                          Astazi, 7 iunie ac. la orele 11, sindicatele mentionate au pichetat Camera Deputatilor, solicitand exclusiv scoa-
terea pensiilor militare din PNRR si din Plx 244/2023.
      La 12:10 au fost chemati la discutii la comisiile-autoare ale raportului preliminar (Munca si Buget-Finante) presedintii celor trei structure sindicale. In lipsa domnului presedinte Hutuca (al Comisiei de Buget-Finante)  din motive de sanatate, discutiile au fost conduse de domnul presedinte Adrian Solomon, in prezenta expertilor si a conducerii Casei Nationale de Pensii.
     Noi, sindicalistii am subliniat ca domnii din CNP sunt simpli executanti, nu au putere de decizie, nu sunt bucurosi
sa se incurce cu pensiile militare, asupra carora nu au competenta, iar noi am venit sa discutam cu decidentii.
      Toti am argumentat, din punct de vedere al filozofiei vietii de militar/politist, al salarizarii separate pe baza de contracte de prestare a activitatii, nu de munca normata si al pensiei care nu e pensie, ci solda de rezervist, faptul
ca, in baza Constitutiei Art. 42, care interzice folosirea cuvantului ‘munca’ in ceea ce ne priveste, pentru ca ar tre-
bui utilizata expresia ‘munca fortata’, nu avem ce cauta nici in PNRR, nici alaturi de civili intr-o lege comuna. In
plus, am argumentat ca avem un singur drept cetatenesc, acela de a-i vota pe cei care ne distrug legislativ, in depli-
na necunoastere a situatiei, toate celelalte, inclusiv dreptul la viata, fiindu-ne restrictionate, dovada pedepsele noastre la pace si razboi, diferite de ale civililor, in caz de neindeplinire a obligatiilor contractuale.
      Am solicitat toti sa ni se aplice, atat la salarizare cat si la pensii, prevederile Tratatului de Aderare la NATO in procentele similare celor din fortele armate, de ordine publica si securitate nationala ale tuturor statelor membre NATO.       
       Am solicitat acelasi lucru in privinta varstei de pensionare, precizand ca este aberant sa ceri unui pilot care este terminat fizic la 45 de ani sa-si indeplineasca atributiile pana la 65, unui politist sau luptator antitero sa urmareasca
la 60 de ani hotii si teroristii de 20 de ani, unui infanterist de 64 de ani sa atace la baioneta pozitiile lui Putin etc. Cu alte cuvinte, am afirmat ca viziunea birocratica privind munca nu are nici o legatura cu realitatea executarii ordinului, pentru ca structurile noastre, fiind piramidale si avand interdictia limitei de varsta in grad, nu putem deveni toti, dupa 50 de ani, functionari cu manecute.
      Am acuzat ca celor in activitate, politisti si militari, li se percepe ilegal CASS-ul, cata vreme, prin legile statut, a-
vem asigurata gratuitatea actului medical pentru noi si familiile noastre. Am acuzat ca, nefiind in Codul Muncii, suntem lasati la coada grilei de salarizare prin legile de salarizare care oricum nu se aplica si de care pensiile noastre sunt decuplate.
      Am acuzat furtul pensiei private (suplimentara), retransformata de LOV in “contributie individuala la bugetul de stat”.
      La scuza celor de fata, ca Ghinea a incurcat borcanele, toti ne-am arata indignati ca un nebun arunca o piatra in balta, si 100 de destepti nu sunt in stare sa o scoata, sau nu vor, cata vreme noi am predat Ministerului Muncii documentatia necesara renegocierii, pe baze juridice, a PNRR, cu excluderea noastra din aceasta aberatie inca din octombrie 2021. La scuza ca cel care a renegociat a fost reprezentantul nostru, domnul general Ciuca, eu am replicat ca domnul general nu este reprezentantul meu, ci eu sunt reprezentantul lui, fiindca domnia sa este rezervist, iar eu sunt presedintele Sindicatului Rezervistilor. In concluzie, la viitoarele negocieri, am sugerat ca, pe post de consilieri, echipa negociatoare sa includa in locul birocratilor din Finante si Casa Nationala de Pensii doi experti care chiar stiu ce vorbesc, pe domnul comisar-sef Vasile Zelca si pe mine.
        Presedintele SNPPC,  anuntat, in calitate de organizator, lista manifestiilor care vor urma, si pentru care avem aprobare, neexcluzand posibilitatea, la cererea membrilor familiei noastre ocupationale, declansarea unor greve de tip polonez.
        La scuza celor prezenti ca raportul a fost trimis Comisei Europene spre aprobarea ultimelor amendamente la Plx 244/2023, politistii s-au oferit sa puna la dispozitia celor prezenti declaratiile oficiale ale CE, privind faptul ca salarizarea si pensiile sunt decise strict de Guvernul Romaniei si nu de altcineva. Drept urmare, au anuntat ca maine, 8 iunie ac., manifestatia nu se va mai derula la Camera Deputatilor, ci, incepand cu orele 11, la Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, pana cand vom obtine o noua recunoastere a lipsei de competenta a Comisiei in acest sens.
        Domnul presedinte Adrian Solomon si conducerea Casei Nationale de Pensii, implicata ca tehnic in Raport, au hotarat ca, la primirea raspunsului, sa ne convoace pentru a discuta punct cu punct observatiile acesteia.
        In incheiere, atragem atentia tuturor ca atat Bancii Mondiale, angajata ca expert de catre Guvernul Ronaniei (pe 4 milioane de euro) cat si Comisei Europene, li s-a cerut sa se pronunte strict pe un text idiot si tradator, conceput in Romania, fara a putea avea in vedere, alte optiuni.
         Adresam multumiri tuturor membrilor SCMD/CNSC participanti, invitandu-i si maine la Reprezentanta Comisiei Europene din Vasile Lascar, nr. 31, dar, in mod deosebit, SNPPC si conducerii sale, pentru curaj, tenacitate si camaraderie. Intrucat numai impreuna vom reusi, maine, 8 iunie ac.,  ni se va alatura si FSANP, adica sindicatele din penitenciare, cu presedintele Cosmin Dorobantiu, care au desfasurat deja o greva de avertisment.
       Am onoarea sa va salut, cu indemnul la lupta din vremea Tartorului cel Batran, adica a initiatorului distrugerii Romaniei – “Mai bine un sfarsit cu groaza/Decat o groaza fara de sfarsit”!
  

Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea Dogaru 

MODIFICARE LA MITINGUL DIN 08.06.2023

Mitingul va incepe la orele 11.00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti - str. Vasile Lascar, nr.31.

Organizatorii au produs aceasta modificare deoarece amendamentele propuse pentru modificarea Legii pensiilor militare de stat au fost trimise, spre "aprobare", Comisiei Europene si Bancii Mondiale.

marți, 6 iunie 2023

 

ATENTIE! URGENT!

Modificari in ceea ce priveste mitingul de maine, 07.06 a.c., ora 11.00, Parcul Izvor

-in atentia tuturor participantilor din partea SCMD/CNSC-

 

Sindicatele organizatoare au anuntat ca OUG privind aplicarea unei etape a Legii salarizarii 153/2017 pentru toti membrii SAOPSN se va dezbate abia maine la Guvern.

In aceasta situatie organizatorii au decis ca la ora 11.00 sa se mearga direct la Parcul Izvor, la Camera Deputatilor, pentru sustinerea scoaterii pensiilor militare din PNRR si DIN legea restrictiva privind "pensiile speciale". Mentionam ca s-a facut doar un raport preliminar din partea Comisiei de munca, amendamentele noi propuse fiind trimise Comisiei Europene si Bancii Mondiale. Cu alte cuvinte, Puterea se spala pe maini de propriile ticalosii, pentru a putea da vina pe stapanii europeni.

Vom pune deputatilor intrebarile: "De ce doar noi, rezervistii romani, dintre toate armatele si politiile statelor membre NATO?" si "Mai suntem sau nu Armata si Politie NATO?"

 

Honor et Patria! Vae victis!

 

PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

SI S.C.M.D. SE ALATURA ACTIUNILOR DE PROTEST ALE S.N.P.P.C. DIN 7 SI 8 IUNIE A.C. INCEPAND CU ORELE 11.00 LA MINISTERUL MUNCII

-         In atentia tuturor membrilor si aliatilor S.C.M.D./C.N.S.C. din Bucuresti si Ilfov –

Contrar dezinformarilor facute de posturile TV, ieri, 5 iunie, ca Guvernul s-a inteles cu ”SANITAS” si sindicatele politistilor, actiunile de protest continua.

Pe 7 si 8 iunie, SNPPC, sustinut deja de alte sindicate din M.A.I. si FSANP (penitenciare) mobilizeaza protestatarii incepand cu orele 11.00 in fata Ministerului Muncii si a M.A.I. (la ”Teapa Revolutiei”) din considerente de spatiu.

Au solicitat aplicarea, prin OUG, macar a unei ”etape” din Legea salarizarii si la SAOPSN si excluderea pensiilor militare si din PNRR si din Proiectul Legii asa-ziselor ”pensii speciale”. In situatia in care OUG-ul solicitat se va da maine (initiatori ministrii Muncii si de Interne) presiunea se va muta pe Camera Deputatilor si Guvern.

Si SCMD sustine punctele comune de vedere si actiunea, drept care, desi timpul este scurt, va trasmitem rugamintea de a participa cu insemnele proprii.

Argumente pentru contracararea dezinformarilor si manipularii:

Ø Data in 2017, Legea 153 a salarizarii nu s-a aplicat nici astazi, nimanui, decat medicilor. Ea prevedea in proiect toate mizeriile OUG 59/2017 referitoare la pensiile militare (in Art. 40). La interventia SCMD, Dragnea a scos aceste prevederi in iunie dar LOV le-a strecurat, tot ca Art. 40, in OUG 59/2017, care se referea la salariile bugetarilor;

Ø Legea 153/2017 prevedea ca toate corectiile la pensii, si civile si militare, se vor face numai dupa aplicarea sa in integralitate, or, in 2019, premierul Ludovic Orban a anuntat ca Legea 153 nu se va aplica integral niciodata. La ora actuala vorbesc de o noua Lege a salarizarii, de care depind si pensiile, care se va aplica si ea tot la ”Pastele cailor”;

Ø OUG 114/2018 a produs bulversarea sistemului de pensii militare si civile prin raportarea la Net nu la Brut si inventarea unui Brut in care intra si datoriile angajatorului fata de Stat. Practic, noi cei iesiti in rezerva/pensie inainte de 1 ianuarie 2019 suntem separati total si discriminati cate zile mai avem, de cei iesiti dupa aceasta data;

Ø Juridic, SCMD si sindicatele din politie sustin intoarcerea la Legea 223/2015, asa cum a fost promulgata, cu eliminarea ”consolidarilor”, facute impotriva noastra prin 10 OUG-uri, pentru ca la 1 ianuarie 2016 s-a produs o schimbare de statut. Am devenit/redevenit toti rezervisti in loc de pomanagii ai Statului, conform legii Anastase-Basescu. Este motivul pentru care am fost decuplati prin OUG 57/2015;

Ø Ofensiva de imagine impotriva noastra, declansata de regimul Basescu si continuata de Iohannis, prin PNL(=PDL)-USR a indus civililor ideea ca am avea pensii ”speciale” sau ”nesimtite”, in dublu scop: salvarea magistratilor si golirea Fondului de pensii militare, la care se duc contributiile noastre;

Ø SCMD a prezentat ministrului Muncii, in repetate randuri, incepand cu octombrie 2021, apoi ministrilor Apararii, de Finante si Primului-ministru argumentatia juridica a renegocierii PNRR si excluderii noastre din procentul de 9,4% si din proiectele lor privind ”pensiile speciale” (Numai cu Papa de la Roma n-am negociat!). In replica, au mintit si mint ca Banca Mondiala (angajatul lor pe 4 milioane de euro) si Comisia Europeana ar da ”ordine” in acest sens. Mai mult, folosesc tot felul de pacalici ca sa ne ”convinga” ca media a 6 salarii de colonel la functie maxima, de exemplu, ar fi mai putin convenabila decat media a 300 de salarii, de la locotenent la colonel. Orice recalculare pe formula zisa ”civila”, in conditiile in care noi nu depasim nu 100% ci nici 55% din ultimul venit salarial, ar presupune racordarea la o vechime nu de 20 de ani ci de 35 si la un punct de pensie in baza unui venit mediu de 6789 lei, bani pe care noi nu i-am avut niciodata in activitate etc.

Va solicitam, asadar, tuturor sa judecati la rece situatia si sa acceptati ideea ca, mai ales acum, in conditiile emiterii unei Ordonante a Austeritatii, noi reprezentam in ochii politicienilor un ”balast” de care nu stiu cum sa se debaraseze mai repede. Ideea nu este sa ne mareasca pensiile ci sa mai taie din existent. La fel cu soldele celor in activitate, care nu se maresc, in ideea ca nimeni nu este nebun sa renunte la toate drepturile, inclusiv la dreptul la viata, pentru salariul minim pe economie. Ca experiment in cadrul NATO, tradatorii urmaresc externalizarea Apararii, Ordinii Publice si Securitatii Nationale. Dovada renuntarea la dreptul de ”Veto” in cadrul UE.

Veniti asadar, maine si poimaine alaturi de politisti fiindca ei pot face greve in timp ce noi nu! Veniti fie si pentru faptul ca ni s-a luat pana si dreptul la onoruri militare, in caz de deces, acest drept fiind transferat manelistilor si actorilor!

In perspectiva, rugamintea este sa ne mobilizam cu totii, pentru o iesire generala in strada, alaturi de toate sindicatele tuturor structurilor socio-profesionale!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU